logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zakończono prace nad projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Bydgoszczy do roku 2030”.W terminie od 15 listopada do 6 grudnia br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Projekt dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C, pok. 208. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Szczegóły dotyczące zasad udziału społeczeństwa w Zawiadomieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Każdy otrzyma SMS z ostrzeżeniem o zagrożeniu gwałtowną zmianą pogody.Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji startuje pilotaż powszechnego systemu ostrzegania SMSami przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi. Będziemy powiadamiani m.in. o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

O tym jak ważne jest informowanie o zagrożeniach, gdy występują ekstremalne zjawiska pogodowe przekonaliśmy się wiele razy w trakcie burzy, nawałnic czy powodzi. Nie da się ich uniknąć, ale można o nich ostrzegać.

Dzięki podpisanemu 29 czerwca br. porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorami telekomunikacyjnymi, każdy będzie mógł otrzymywać SMSy alarmowe o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, np. o gwałtowanych burzach czy nawałnicach oraz o sytuacjach kryzysowych na obszarze danego województwa.

Obserwowane zmiany klimatu w Polsce jeszcze nie oddziałują w sposób zagrażający gospodarce, jednak wraz z dalszym postępowaniem ocieplenia należy się liczyć ze wzrostem skali szkód spowodowanych występowaniem zjawisk ekstremalnych, takich jak nagłe, silne ulewy, powodzie, susze czy huraganowe wiatry. Dlatego tak ważne dla naszego bezpieczeństwa są działania adaptacyjne w zakresie wzmocnienia systemów ostrzegania – podkreśla prof. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Powszechny system wczesnego ostrzegania m.in. przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi zacznie działać od grudnia tego roku. Umożliwia to nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca br.

W przypadku sytuacji kryzysowej, zagrożenia życia i zdrowia ludności nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatu do wszystkich użytkowników na danym obszarze. Treść wiadomości będzie przygotowywana przez RCB, a operatorzy telekomunikacyjni będą odpowiadać za ich dotarcie do adresatów.

Operatorzy telekomunikacyjni uruchomiają pilotaż.
Chodzi o to, aby w szczególności w okresie wakacyjnym wypoczywający mogli dostawać ostrzeżenia o burzach, silnych wiatrach czy nawałnicach. Dzięki temu informacja
o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na zagrożonym województwie.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obszarze mniejszym niż województwo.

Gdy pilotaż się rozpocznie będziemy mogli zgłaszać swoje uwagi do systemu m.in. na adres mailowy: alert.pilotaz@rcb.gov.pl

Wzmocnienie systemów ostrzegania jest jednym z ważnych działań w planach adaptacji miast do zmian klimatu, powstających w 44 miastach Polski. Przygotowanie się na skutki zmian klimatu podejmowane jest przez miasta w ramach realizowanego przez Ministerstwo Środowiska Projektu „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Szereg zaproponowanych w miejskich planach adaptacji działań dotyczy procesów wspomagania systemów ostrzegania przed zagrożeniami – podkreśla Katarzyna Kobiela z firmy Arcadis sp. z o.o. – Plany adaptacji tworzone są dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast, ale ostrzeżenia o zbliżających się zagrożeniach pogodowych, muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Polski. System powszechnego ostrzegania będzie uzupełnieniem m.in. Regionalnego Systemu Ostrzegania.


Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Rządowe Centrum Informacji


Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:
     www.facebook.com/44mpaPL

     www.twitter.com/44mpaPL

Różnorodność biologiczna w obliczu zmian klimatu.Zmiany klimatu zagrażają nie tylko ludziom i gospodarce, ale także przyrodzie. Zagrażają również funkcjom ekosystemów – czystej wodzie i glebie, które warunkują jakość życia kondycję gospodarki.Wiemy, że jeśli mamy chronić nasze środowisko, to musimy stawić czoło równocześnie zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej.

Zmiany klimatu naruszają dotychczasowe procesy przebiegające w naturze i dotyczą wszystkich zjawisk warunkujących życie na Ziemi. Przewiduje się, że w wyniku procesów związanych ze zmianami klimatu bogactwo przyrodnicze będzie narażone na zwiększony stres. Zasięg występowania zwierząt i roślin będzie przesuwał się ku biegunom Ziemi i na wyższe wysokości. Drzewa będą wkraczać na tereny pokryte przez tundrę. Liczne gatunki zwierząt i roślin stracą swoje dotychczasowe optima ekologiczne i poddane zostaną wszystkim wynikającym z tego konsekwencjom. Dla wielu gatunków tempo zmian może okazać się zbyt duże. Nie mogąc się do nich przystosować, ani przed nimi uciec będą bezpowrotnie ginęły.


Zmiany klimatu wpływają także na przyrodę w mieście, gdzie oprócz negatywnego oddziaływania czynników klimatycznych, na przyrodę wpływa urbanizacja. Intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej i rozbudowa infrastruktury transportowej prowadzą do fragmentacji siedlisk i stanowią zagrożenie dla zachowania spójności ekosystemów. Bardzo trudno jest przewidzieć, jak zmieniać się będą poszczególne elementy miejskiego środowiska przyrodniczego, oraz które interakcje pomiędzy nimi zostaną naruszone. W obliczu braku wiedzy na temat skutków zmian klimatu dla naszego życia, negatywnych wpływów urbanizacji, dla przyrody, działania adaptacyjne powinny koncentrować się na tworzeniu systemu terenów zieleni, który nie tylko wzmocni odporność ekosystemów na zmiany klimatu, ale także służy poprawie jakości życia w mieście.

Adaptacja do zmian klimatu oznacza radzenie sobie z podatnością systemów naturalnych i ludzkich na wpływ negatywnych czynników klimatycznych. To z jednej strony wykorzystanie funkcji przyrody w łagodzeniu skutków upałów, intensywnych opadów, oczyszczaniu powietrza, z drugiej wzmocnienie różnorodności biologicznej – dla niej samej. Nieodwołalnie przystosowywanie się oznacza rozważenie, gdzie i jak żyjemy teraz i będziemy żyć w przyszłości. Czym będziemy oddychać? Skąd będzie pochodzić nasza woda? Jak ochronimy się przed ekstremalnymi zjawiskami?Na tak postawione pytania, nie tylko odpowiedzi ale także i rozwiązań szukają eksperci w ramach realizacji projektu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców. To projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę ten projekt jest jedyną inicjatywą w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl
Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:
     www.facebook.com/44mpaPL

     www.twitter.com/44mpaPL

Stronę internetową www.44mpa.pl


***

INFORMACJA O PROJEKCIE

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.
Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Trwają prace nad wyborem działań adaptacyjnych dla miast.Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne - to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasta do zmieniających się warunków klimatycznych. Wybór działań adaptacyjnych to najważniejsza część prac nad miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu. Plany opracowywane są w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w ramach projektu Ministerstwa Środowiska. Pierwsze warsztaty, na których dyskutowano o działaniach adaptacyjnych z przedstawicielami lokalnych społeczności odbyły się w marcu.

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane z przedstawicielami społeczności lokalnych na warsztatach roboczych. Warsztaty to miejsce na wymianę doświadczeń i poznanie potrzeb mieszkańców dotyczących działań zwiększających bezpieczeństwo i komfort życia w mieście.
Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku.
Planując działania adaptacyjne przeanalizowano dokumenty strategiczne miasta, po to, by plan działań adaptacyjnych jak najlepiej wpisywał się w politykę rozwoju miasta. Tworząc listy działań adaptacyjnych uwzględniono także już realizowane działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu.
Celem warsztatów jest przedyskutowanie działań adaptacyjnych, wskazanie jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, horyzontu czasowego ich wdrożenia (związanych ze skalą ryzyka klimatycznego) oraz nadanie działaniom priorytetu.
Warsztaty odbyły się już 13 miastach. Cykl spotkań warsztatowych w miastach potrwa do końca maja. Kalendarz warsztatów dostępny jest na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.
Jest to ostatni cykl konsultacyjnych spotkań roboczych w trakcie opracowywania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Jednak przed ekspertami i urzędnikami jeszcze wiele pracy. Będzie także jeszcze czas na współpracę z mieszkańcami miast podczas konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu MPA.  

Informacje o miastach postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl.
Zapraszamy na profile społecznościowe projektu:

     www.facebook.com/44mpaPL
     www.twitter.com/44mpaPL

Stronę internetową www.44mpa.pl

***
INFORMACJA O PROJEKCIE


Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Komunikat prasowy Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców