logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

 

INFORMACJA NT. WYBORU PRZEDSTAWICIELI NGO DO VI RDPP MB kliknij- tutaj

 

na podstawie uchwały nr XLVIII/1057/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Miasta Bydgoszczy skład RDPP powołuje prezydent. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych.

Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

    • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
    • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych