logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rada ds. Równego TraktowaniaBydgoska Rada ds. Równego Traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest organem monitorująco – doradczym Prezydenta.

Rada zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

SKŁAD RADY:

 1. Przewodnicząca: Iwona Waszkiewicz – Zastępczyni Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 2. Zastępczyni Przewodniczącej: prof. dr hab. Monika Jaworska – Witkowska

 3. Zastępczyni Przewodniczącej: Anna Wróblewska – Zawadzka

 4. Zastępca Przewodniczącej: Kosma Kołodziej

 5. Sekretarz: Dorota Glaza

Członkinie i Członkowie:

 1. Agnieszka Bańkowska

 2. Aleksandra Rommel

 3. Anna Mackiewicz

 4. Anna Strojna

 5. Damian Aptowicz

 6. Daniel Lakner

 7. dr Lidia Nowakowska

 8. dr Michał Cichoracki

 9. dr n. med. Marta Podhorecka

 10. Feliks Łosiński

 11. Grażyna Wyżlic – Czerwińska

 12. Jacek Anhalt

 13. Joanna Czerska – Thomas

 14. Joanna Gus

 15. Joanna Zataj – Ross

 16. Katarzyna Zwierzchowska

 17. Krzysztof Badowski

 18. Krzysztof Jankowski

 19. Maksym Drogowski

 20. Maria Gałęska

 21. Michał Orzechowski

 22. prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

 23. Przemysław Nowakowski

 24. Radosław Cichański

 25. Rafał Wohlfeil

 26. Szymon Wiłnicki

 27. Tadeusz Bosman – Krzyżanowski

Do zadań Rady należy:

doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania;

inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania;

monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji/zaleceń;

edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń;

opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

 

Kadencja Rady trwa do 2023 roku.

 

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.