logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rada ds. Równego TraktowaniaBydgoska Rada ds. Równego Traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest organem monitorująco – doradczym Prezydenta.

Rada zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

SKŁAD RADY:

 1. Przewodnicząca: Iwona Waszkiewicz – Zastępczyni Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 2. Zastępczyni Przewodniczącej: prof. dr hab. Monika Jaworska – Witkowska

 3. Zastępczyni Przewodniczącej: Anna Wróblewska – Zawadzka

 4. Zastępca Przewodniczącej: Kosma Kołodziej

 5. Sekretarz: Dorota Glaza

Członkinie i Członkowie:

 1. Jacek Anhalt

 2. Krzysztof Badowski

 3. Agnieszka Bańkowska

 4. Tadeusz Bosman – Krzyżanowski

 5. Radosław Cichański

 6. dr Michał Cichoracki

 7. Joanna Czerska – Thomas

 8. Maria Gałęska

 9. Krzysztof Jankowski

 10. Daniel Lakner

 11. Feliks Łosiński

 12. Anna Mackiewicz

 13. Przemysław Nowakowski

 14. prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

 15. Michał Orzechowski

 16. Joanna Pielińska

 17. dr n. med. Marta Podhorecka

 18. Roksana Pogorzała

 19. Aleksandra Rommel

 20. Patryk Sobieraj

 21. Szymon Wiłnicki

 22. Rafał Wohlfeil

 23. Przemysław Wyciechowski

 24. Grażyna Wyżlic – Czerwińska

 25. Joanna Zataj – Ross

 26. Katarzyna Zwierzchowska

Do zadań Rady należy:

doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania;

inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania;

monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji/zaleceń;

edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń;

opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

 

Kadencja Rady trwa do 2023 roku.

 

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.