logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konkurs na logo Rady 

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego Rady, zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo i jednocześnie wskazującego na profil jej działania.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania jest organem monitorująco-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy i zajmuje się wszelkim przejawami dyskryminacji w naszym mieście.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.

Szczegółowe informacje o konkursie określa regulamin dostępny TUTAJ

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

 

Kontakt do Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania Chcesz się skontaktować z Bydgoską Radą ds. Równego Traktowania? Napisz na adres e-mail:

rrt@um.bydgoszcz.pl

 

 

Bydgoska Rada ds. Równego traktowania powołana!Prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (9 lipca) powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Więcej: TUTAJ

SKŁAD OSOBOWY RADY - TUTAJ

Nabór do Bydgoskiej Rady ds. Równego TraktowaniaPrezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2019-2023.

Rada została powołana Zarządzeniem Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w liczbie maksymalnie 10 osób.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do składu Rady. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie z wykorzystaniem załączonego formularza składanego osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.

Do formularza zgłoszeniowego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 załączają minimum jedną rekomendację dla kandydata na członka Rady ds. Równego Traktowania oraz podpisane przez kandydata oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy dokona powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zaangażowanie kandydata w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

Komisja dokona wyboru maksymalnie dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy i zaproponuje ich kandydatury Prezydentowi Miasta Bydgoszczy celem powołania do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Praca w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania ma charakter społeczny.

Informacje nt zadań Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania są dostępne: TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 58 59 109.

 

Do pobrania:

ogłoszenie naboru