logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konkurs na logo Rady 

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego Rady, zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo i jednocześnie wskazującego na profil jej działania.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania jest organem monitorująco-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy i zajmuje się wszelkim przejawami dyskryminacji w naszym mieście.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.

Na laureata konkursu czeka nagroda rzeczowa.

Szczegółowe informacje o konkursie określa regulamin dostępny TUTAJ

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ

 

Bydgoska Rada ds. Równego traktowania powołana!Prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (9 lipca) powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Więcej: TUTAJ

SKŁAD OSOBOWY RADY - TUTAJ

Nabór do Bydgoskiej Rady ds. Równego TraktowaniaPrezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2019-2023.

Rada została powołana Zarządzeniem Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w liczbie maksymalnie 10 osób.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do składu Rady. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie z wykorzystaniem załączonego formularza składanego osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.

Do formularza zgłoszeniowego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 załączają minimum jedną rekomendację dla kandydata na członka Rady ds. Równego Traktowania oraz podpisane przez kandydata oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy dokona powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zaangażowanie kandydata w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

Komisja dokona wyboru maksymalnie dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy i zaproponuje ich kandydatury Prezydentowi Miasta Bydgoszczy celem powołania do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Praca w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania ma charakter społeczny.

Informacje nt zadań Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania są dostępne: TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 58 59 109.

 

Do pobrania:

ogłoszenie naboru