logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BON ENERGETYCZNY - najważniejsze informacje 

Informujemy, że od dnia 01.08.2024r. będzie można składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego – świadczenia finansowego, zapewniającego wsparcie dla osób, które szczególnie odczuwają wzrost cen energii.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie dostępny w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA niezwłocznie po opublikowaniu wzoru w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw energii.

 

 • Wnioski należy składać w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r., wnioski złożone po określonym wyżej terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 • Bon energetyczny przysługuje na okres 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.  i będzie wypłacany jednorazowo.
 • Wniosek może złożyć osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dowolna pełnoletnia osoba w wieloosobowym gospodarstwie domowym,
 • Obowiązujące kryterium dochodowe (dochody za 2023 r.) wynosi:
  • 2500 zł "netto" miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1700 zł "netto" na osobę miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego,
 • W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza powyższe kwoty, przy ustalaniu wysokości bonu energetycznego zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”.
 • W przypadku przyznania bonu energetycznego informacja będzie wysyłana na adres e-mail podany we wniosku. Jeśli adres e-mail nie będzie podany, informacja nie będzie wysyłana.
 • W przypadku odmowy przyznania bonu energetycznego decyzja zostanie wysłana pocztą.
 • Wysokość bonu energetycznego:

Wielkość gospodarstwa domowego

Podstawowa kwota dodatku

Podwyższona kwota dodatku *

jednoosobowe

300,00 zł

600,00 zł

2-3 osoby

400,00 zł

800,00 zł

4-5 osób

500,00 zł

1000,00 zł

6 i więcej osób

600,00 zł

1200,00 zł

*Przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną oraz zostało zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01 kwietnia 2024r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

 • Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać:
  • w formie papierowej –osobiście w Wydziale Świadczeń  Rodzinnych (ul. Wojska Polskiego 65) – w godzinach pracy Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty (WAŻNE!: liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miasta)
  • elektronicznie – poprzez platformę ePUAP (UWAGA! Wniosek w formie elektronicznej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Przedłużenie możliwości refundacji podatku VATOkres, za który możliwa jest refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, został przedłużony do 30.06.2024 r.

Wnioski składać można do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

 


 

 

 

Ważna informacja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnościW dniu 30.12.2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym orzeczenia, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności stanie się ostateczne.

 

 


 

Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczychPrezydent Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuje, że od 1.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym oraz zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

 
 

I.                    NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1.01.2024 r.

 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy  

  • zostanie zlikwidowany od 1.01.2024 r., 
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

2. Świadczenie pielęgnacyjne

  • będzie wypłacane przez Urząd Miasta Bydgoszczy tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia,
  • będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałe opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • przysługiwać będzie nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
  • osoby inne niż matka i ojciec, na których zgodnie z Kodeksem Cywilnym ciąży obowiązek alimentacyjny, będą miały łatwiejszy dostęp do uzyskania świadczenia,
  • w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, możliwe będzie otrzymanie wielokrotności kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (np. dwoje niepełnosprawnych dzieci = kwota świadczenia pielęgnacyjnego x2),
  • możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

 3. Zasiłek dla opiekuna

  • W sprawach nieuregulowanych stosowane będą przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.,
  • dodatkowe istotne informacje w punkcie II.

 

 

II.                  BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ URZĄD MIASTA


Ustawa wprowadza następujące przepisy przejściowe dla osób pobierających świadczenia:

 

1.       Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

2.       Do wszystkich świadczeń, do których prawo przyznane było co najmniej do 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane (z uwzględnieniem dodatkowych zasad przedstawionych w punkcie 3 i 4).

 

Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach (z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 1.01.2024 r.

 

3.       Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po 1.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie. W przypadku rezygnacji z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego po  01.01.2024 r., nie będzie już możliwy powrót do tego świadczenia.

 

4.       Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.

 

5.       Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 

 

6.       W przypadku pobierania świadczeń z Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednoczesnego złożenia wniosku dot. świadczenia wspierającego w ZUS należy poinformować o tym Urząd Miasta.  Postępowanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna lub ich wypłata zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.

 

7.       Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.

 

 

III.                ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Ilość punktów w skali potrzeby wsparcia

Wysokość świadczenia wspierającego

Przysługuje od

 

 

 

95-100

220% rety socjalnej

1.01.2024

90-94

180% renty socjalnej

1.01.2024

85-89

120% renty socjalnej

1.01.2025

Po spełnieniu dodatkowych warunków także od 1.01.2024 r. Informacji na ten temat udziela ZUS.

80-84

80% renty socjalnej

1.01.2025

78-79

60% renty socjalnej

1.01.2025

75-77

60% renty socjalnej

1.01.2026

70-74

40% renty socjalnej

1.01.2026

69 i mniej

świadczenie wspierające nie przysługuje

 

Od 1.03.2023 renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto (1445 zł netto)

 

Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

 

 


 

Powyższa informacja nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 


 

 

Więcej informacji:

ü  Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca świadczenia wspierającego: (22) 245-61-00

 

ü  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

tekst ustawy dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429

 

ü  Świadczenie wspierające:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 33, ul. M. Konopnickiej 18a, ul. Christiana Andersena 6, Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00,  www.zus.pl

 

ü  Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 IV piętro, budynek B, pok.42 tel. 52 349 75 16

 

ü  Świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 65,

e-mail: wsr@um.bydgoszcz.pl  tel. (52) 58 56 700, (52) 58 56 735 -  pełny wykaz telefonów znajduje się na stronie  www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/o-nas/

 

 

 


 

Przedłużenie legalnego pobytu osób ze statusem UKRWydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1088) pobyt obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., uznaje się za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

W związku z powyższym, w przypadku spełniania pozostałych warunków uprawniających do pobierania świadczeń, istnieje możliwość przedłużenia okresu ich pobierania. W tym celu konieczne jest złożenie nowego wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski można składać:

·         osobiście - w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy,

·         elektronicznie - za pośrednictwem portalu emp@tia - empatia.mpips.gov.pl

 


 

Refundacja podatku VAT - nowe świadczenie dla odbiorców paliw gazowychO refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.     wykorzystuje gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania),

2.     podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,

3.     faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Wniosek o wypłatę refundacji można złożyć po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.oraz od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

 

Informujemy, iż wypłata refundacji podatku VAT będzie realizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków przeznaczonych na ten cel od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 


 

 

 

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT W URZĘDZIEZachęcamy do korzystania z internetowego systemu rezerwacji wizyt w urzędzie, który dostępny jest pod adresem www.um.bydgoszcz.pl

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia wnosi się wnosi się na piśmie. 

Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się:

 • na adres do doręczeń elektronicznych (to nie jest adres e-mail - więcej informacji tutaj)
 • za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej (ePUAP)

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ „CZYSTE POWIETRZE” I „CIEPŁE MIESZKANIE”

(plik otworzy się po kliknięciu w powyższy link)