logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna.

W ramach opieki realizowane są funkcje:
- opiekuńcza,
- wychowawcza,
- edukacyjna.


ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
- osoby fizyczne,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez  prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Minimalny wiek dziecka obejmowanego opieką:
- żłobek: dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia;
- klub dziecięcy: dzieci od ukończenia 1 roku życia.

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Żłobek i klub dziecięcy zapewniają dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie.

Prowadzenie żłobka lub  klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Miasto Bydgoszcz prowadzi 8 żłobków miejskich wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich:

Zespół Żłobków Miejskich
85-047 Bydgoszcz
ul. Bolesława Chrobrego 14
tel.: 52 32 24 840
e-mail: zzmbyd@wp.pl
www.zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 1 „Słoneczko"
85-129 Bydgoszcz
pl. Poznański 9
tel.: 52 37 31 564, kom.: 662 236 452 
e-mail: zlobek1@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 5 „Chatka Puchatka"
85-074 Bydgoszcz
ul. Asnyka 7
tel.: 52 32 23 702, kom.: 662 236 446
e-mail: zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 12 „Balbinka”
85-827 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Westerplatte 4a
tel.: 52 36 12 614, kom.: 662 236 451
e-mail: zlobek12@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 13 „Maciuś"
85-317 Bydgoszcz
ul. Kasprzaka 5
tel.: 52 37 31 364, kom.: 662 236 448
e-mail: zlobek13@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 17 „Muszelka”
85-722 Bydgoszcz
ul. Morska 2
tel.: 52 34 22 626, kom.: 662 236 445
e-mail: zlobek17@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka”
85-154 Bydgoszcz
ul. Brzozowa 28
tel.: 52 37 13 884, kom.: 662 236 447
e-mail: zlobek18@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 20 „Żaczek"
85-791 Bydgoszcz
ul. Gierczak 8
tel.: 52 34 30 680, kom.: 662 236 449
e-mail: zlobek20@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Integracyjny
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1c
tel.: 52 34 82 878, kom.: 662 236 454
e-mail: zlobekintegracyjny@zlobkibydgoskie.lo.pl

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy.

 

DZIENNY OPIEKUN

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
- prowadząca działalność na własny rachunek albo
- zatrudniana przez  jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Minimalny wiek dziecka obejmowanego opieką: 
- dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego opiekuna, z tym, że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna lub zatrudnianie dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy wykazu dziennych opiekunów.

Wykaz dziennych opiekunów  prowadzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy.

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad najmłodszymi dziećmi zostały uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz aktach wykonawczych.