logo miasta - trzy kolorowe spichrze

MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZEProjekt realizowany przez Miasto Bydgoszcz współfinansowany ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ø  J   Jesteś osobą młodą (15 – 29 lat), mieszkającą lub uczącą się w Bydgoszczy, chcącą  zaangażować się w   działania społeczne?

Ø            Chcesz nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy?

Ø             Chcesz działać społecznie jako Wolontariusz, Koordynator Wolontariatu?

Ø              Chcesz poznać działanie III sektora?

                                     Zapraszamy do wzięcia NIEODPŁATNIE udziału w projekcie

„Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”!

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu zaczyna się od 21.03.2019r.

 

Miasto Bydgoszcz znalazło się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych projektów i jednocześnie uplasowało się na najwyższej pozycji spośród jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczyły ww. konkursie!

 

 

W ramach niniejszego projektu wspierane będą osoby, które dotąd nie były aktywne lub też tylko
w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Przewidziano następującą strukturę uczestników/czek projektu:

 

1)      72 Kobiety i 48 Mężczyzn w wieku 15-29 lat

2)      minimum 20% osób stanowić powinny osoby niepełnosprawne

3)      minimum 40% osób  stanowić powinny osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

 

Kompetencje społeczne to zdolność do efektywnego i celowego angażowania się w kontakt z innymi osobami napotkanymi podczas pracy lub nauki, np. z kolegami, rówieśnikami, interesariuszami, konsumentami, klientami, czy pacjentami.

W projekcie wspierane będą osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymagań rynku pracy. Uczestnicy projektu nabędą i/lub podniosą co najmniej 8 z 15 kompetencji i umiejętności społecznych, które są zgodne z klasyfikacją ESCO kategoria ,,interakcje społeczne” w ramach umiejętności i kompetencje przekrojowe”, tj:

1.       Doradzanie innym,

2.       Pracowanie w zespole,

3.       Posługiwanie się mową ciała,

4.       Instruowanie innymi osobami,

5.       Przewodzenie innym osobom,

6.       Posiadanie kompetencji międzykulturowych,

7.       Wypracowywanie kompromisu,

8.       Motywowanie innych,

9.       Wspieranie współpracowników,

10.   Stosowanie technik zadawania pytań,

11.   Przekazywanie informacji o faktach,

12.   Zwracanie się do słuchaczy,

13.   Przyjmowanie konstruktywnej krytyki,

14.   Wchodzenie w interakcje z innymi osobami,

15.   Przekonywanie innych osób

 

Uczestnictwo w projekcie to możliwość rozwoju kompetencji społecznych, zdobycia wiedzy
i doświadczenia z zakresu działania III sektora, rozbudowanie własnej sieci kontaktów oraz możliwość działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Cel będzie realizowany poprzez udział w:

szkoleniach i warsztatach z kompetencji  społecznych

wizytach studyjnych

sympozjach

targach pracy wolontarystycznej

 

Projekt obejmuje dwa, do wyboru, moduły wsparcia Uczestnika/czki Projektu:

  1. Działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych

Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu.

  1. Wolontariat

Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy zadania  będą mogli działać jako wolontariusze w placówkach opieki, przy organizacji imprez kulturalnych oraz animacjach.

Twój udział w projekcie pozwoli Tobie na:

określenie jakich kompetencji społecznych Tobie brak, lub jakie powinieneś udoskonalić – dzięki wsparciu psychologa;

stwierdzić/udoskonalić predyspozycje przywódcze;

      poznać działalność III sektora i jakie korzyści możesz odnieść z działalności na rzecz społeczności lokalnej.

 

Skorzystaj z szansy jaką daje Ci bezpłatny udział w projekcie „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”!

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dniach:

21.03.2019 - 19.04.2019

 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Projektu.

 

Proces rekrutacji:

Osoba w wieku od 15 -29 lat zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić:

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zaświadczenie ze szkoły/ uczelni  potwierdzający statut ucznia/studenta  - brak załącznika

        będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia

       Kwestionariusz samooceny I - brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia

Kopię orzeczenia o niepełnosprawności  (jeśli dotyczy)

W/w komplet dokumentów rekrutacyjnych  można składać w wersji:

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 * Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania kopii dokumentów (liczy się data wpływu do Biura Projektu). Zgłoszenie przesłane wyłącznie w formie kopii pozostaje bez rozpatrzenia.

  •  Papierowej (oryginały podpisanych dokumentów) w zamkniętej kopercie na adres:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5,                               

85-005 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

* w przypadku osób niepełnoletnich  dokumenty muszą być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

                             BYDGOSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU

                                                                    ul. Gdańska 5

                                                                  85-005 Bydgoszcz

                                                        tel. 52 58 59 445

                     email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

(W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”)