logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program współpracy z NGO w 2024 r. - konsultacjeInformacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Prezydent Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje odbędą się w terminie
2 października – 23 października 2023 r.

FORMULARZ KONSULTACJI - TUTAJ

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy.

Formularz konsultacji oraz projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, będzie dostępny od dnia 2 października br., tj. z dniem rozpoczęcia konsultacji, na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo, www.bcopw.pl, fb BCOPW Gdańska 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Ponadto dostępny będzie w siedzibie Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).

Formy konsultacji:

  • Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który będzie załącznikiem do ogłoszenia.  Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 23 października 2023 r. na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl lub do  siedziby Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).
  • Udział w otwartych spotkaniach:
    - 6 października 2023 r. godz. 10.00 - 12.00 podczas 5-lecia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 (Zakładka.Cafe)
    - 10 października 2023 r. godz. 16.00 - 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz (sala nr 4)
    - 17 października 2023 r. godz. 16.00 - 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz (sala nr 4)


Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Biuro Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pokój nr 6, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.


Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2024 R. - TUTAJ

WYNIK KONSULTACJI-  TUTAJ