logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia Sportowe   Od 2007 roku miasto Bydgoszcz przyznaje najlepszym bydgoskim sportowcom stypendia. 29 listopada 2017 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła nową Uchwałę nr LII/1086/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

    Wprowadziła ona kilka ważnych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującą uchwałą z 2011 r., które wskazujemy poniżej.

- Nowa uchwała określa katalog za jakie imprezy i ile dokładnie będzie wynosić przyznawane stypendium. Świadczenia przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie.

- W związku z coraz wyższym poziomem prezentowanym przez naszych sportowców zawodnicy muszą spełniać wysokie kryteria sportowe. W nowej uchwale uprawnionymi do otrzymania stypendiów są zawodnicy, którzy osiągną sukces międzynarodowy. Na imprezach seniorskich: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy zajmą miejsca 1-8, a na imprezach młodzieżowych U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.

- Wysokość stypendiów została podwyższona. Obecnie wynosi od 400 zł do 2000 zł.

- Wnioski o stypendia może składać tak jak dotychczas klub, ale też sam zawodnik, rodzic lub opiekun prawny.

- Wnioski przyjmowane będą do 10 stycznia każdego roku za osiągnięte wyniki w poprzednim roku, z wyjątkiem 2018 roku, w którym termin został wydłużony do 31 stycznia. Załącznikami do wniosków są zaświadczenia z polskich związków sportowych potwierdzające wynik sportowy uprawniający do przyznania stypendium oraz komunikat z zawodów informujący o wyniku oraz liczbie startujących w tej konkurencji zawodników, osad, załóg lub drużyn.

- Stypendia przyznawane są na rok z wyjątkiem medalistów igrzysk olimpijskich, którym przysługuje stypendium przez 2 lata.

- W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wyników sportowych w okresie 1 roku przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się wyłącznie jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe.

- Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy.

- Informacje o przyznaniu stypendium następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

- Uchwała w § 6 dokładnie precyzuje ile minimalnie musi brać udział w imprezach międzynarodowych najwyższej rangi zawodników, osad, załóg lub drużyn, aby kandydat spełniał kryteria przyznania stypendium. Wyjątkiem są zawody, w których regulamin przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, załóg lub osad w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji.

     Wśród stypendystów, którzy w 2017 r. odbierali świadczenie było m.in. 18 olimpijczyków, którzy startowali na igrzyskach w Rio de Janeiro,
a wśród nich m.in. mistrzynie olimpijskie w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj z RTW Bydgostii, brązowa medalistka Monika Chabel (poprzednio Ciaciuch) z RTW Bydgostii oraz kajakarka, brązowa medalistka Beata Rosolska (poprzednio Mikołajczyk) z UKS Kopernik.

     Wydział Edukacji i Sportu przyjmuje wnioski na stypendia sportowe (druki dostępne są pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl zakładka Zamierzenia władz – ogłoszenia Wydział Edukacji i Sportu). Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Uprzejmie informujemy, że w związku z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2016, poz. 1827) osoby ubiegające się o stypendium sportowe mają obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł z chwilą złożenia wniosku o dokonanie tych czynności. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 6-14

85-102 Bydgoszcz

nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej” a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.

W przypadku złożenia wniosków przez kluby w imieniu zawodników w dowodzie wpłaty należy wymienić z imienia i nazwiska zawodnika lub zawodników. Dodatkowo każdy wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia do celów ubezpieczeniowych ZUS
i podatkowych do stypendium sportowego (formularz w załączniku).

Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem do strony karty usługi: stypendia sportowe: https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/stypendia_sportowe.asp#4 lub pod nr telefonu 52 58 59 469.