logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

W kwietniu 2012 roku weszła w życie Uchwała Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Umożliwia ona udzielanie indywidualnym, niezrzeszonym twórcom wsparcia finansowego z budżetu Miasta na realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu kultury. Ta forma wspierania indywidualnych twórców i animatorów kultury polega na przyznawaniu stypendiów Prezydenta Miasta Bydgoszczy na realizację określonego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Stypendia przyznawane są osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku w ramach Konkursu Stypendialnego na konkretne projekty artystyczne i twórcze, np.: napisanie lub wydanie książki, płyty, realizację filmu czy wystawy, udział  w festiwalach, kursach, rezydencjach artystycznych – również odbywających się za granicą.

Stypendium może być przyznane tej samej osobie lub grupie osób maksymalnie dwa razy do roku, z wyjątkiem stypendiów na przedsięwzięcia realizowane za granicą, które można otrzymać tylko raz w roku.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 6.000 zł brutto dla przedsięwzięć realizowanych

w kraju i 15.000 zł brutto dla przedsięwzięć realizowanych za granicą. W danej edycji Konkursu Stypendialnego można złożyć tylko jeden wniosek.

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium są:

· wysoka wartość oraz jakość artystyczna, edukacyjna, społeczna przedmiotu stypendium;

· oryginalność i unikatowość;

· znaczenie dla społeczności lokalnej oraz promocji Bydgoszczy;

· realne określenie celów i rezultatów przedmiotu stypendium oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji;

· potencjał w kontekście dotychczasowej lub planowanej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego lub naukowego wnioskodawcy, związanego z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;

· brak znamion komercyjności projektu stypendialnego.

Stypendium nie może zostać przyznane na:

· zakup środków trwałych lub nieruchomości;

· finansowanie nauki w szkołach lub na uczelniach wyższych;

· przygotowanie prac magisterskich i doktorskich.

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykuly/1201/aktualnosci