logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nagrody za prace naukowePrezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2022/2023. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas kwietniowych uroczystości związanych z urodzinami miasta.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

·         prace magisterskie i doktorskie

I miejsce – 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

·         prace inżynierskie i licencjackie

I miejsce – 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto

·         promotorzy prac

nagroda w wysokości 1,5 tys. zł brutto.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2022/2023, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem. Termin zgłaszania prac upływa 23 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania:
•    regulamin wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o przetwarzaniu danych i informacją RODO

__________________________________________________

Dotychczas przeprowadzono jedenaście edycji konkursu.

W roku 2023 nagrodzono prace następujących osób:

       • Anna Nadolska - Kobiety w życiu kulturalnym Bydgoszczy w latach 1920-1939 (I nagroda)
       • Natalia Kufel - Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju miasta (I nagroda)
       • Katarzyna Gągola - Zastosowanie osocza ozdrowieńców SARS-COV-2/COVID-19 w świetle działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (II nagroda)
       • Cezary Pułaski - Analiza przestrzennego rozmieszczenia terenów zieleni na przykładzie miasta Bydgoszczy (II nagroda)
       • Bartosz Mróz - Aplikacja mobilna wspomagająca podróże transportem publicznym w średniej wielkości mieście, na przykładzie Bydgoszczy (II nagroda)
       • Agnieszka Harasiuk - Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie konsekwencji działań byłych zakładów chemicznych «Zachem» w Bydgoszczy (III nagroda)

W roku 2022 nagrodzono prace następujących osób:

       • Karolina Sommerfeld - Rewitalizacja części Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przestrzeń pracy, kultury i spotkań (I nagroda)
       • Patryk Wojcieszak - Zapomniana/ekspozywna historia. Próba ratowania zabytkowych obiektów przemysłowo-militarnych poprzez zaimplementowanie/zaprojektowanie nowej funkcji. Wieloaspektowa rewitalizacja i adaptacja o charakterze architektoniczno-krajobrazowym obszaru DAG Fabrik Bromberg (I nagroda)
       • Monika Czapiewska - Rewitalizacja ul. Pomorskiej w Bydgoszczy poprzez zmianę szyldów i zewnętrznej identyfikacji wizualnej lokalnych zakładów rzemieślniczych (II nagroda)
       • Monika Karwowska - Secesyjna kamienica z 1904 roku przy ul. Cieszkowskiego 1 w Bydgoszczy - jej dzieje i problematyka konserwatorska (II nagroda)
       • Agata Lewandowska - Od miasta industrialnego do miasta inteligentnego. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast na przykładzie Bydgoszczy (III nagroda)
       • Dawid Kwiatkowski - Koncepcja projektowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy (III nagroda)

W roku 2021 nagrodzono prace następujących osób:

       • Jakub Łyczek - Projekt przewodnika po szlaku Kanału Bydgoskiego (I nagroda)
       • Patrycja Sieg - Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych na przykładzie przemysłowego szlaku tematycznego TeH2O w Bydgoszczy (I nagroda)
       • Klaudyna Wnęk - Projekt bydgoskiego roweru wodnego (II nagroda)
       • Agnieszka Filipczuk - Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy 1853-2017 (II nagroda)
       • Aleksandra Chudzyńska - Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie Bydgoszczy (III nagroda)
       • Dominika Lawrenz - Koncepcja architektoniczna dworca autobusowego w Bydgoszczy (III nagroda)

W roku 2020 nagrodzono prace:

       • Magdalena Flatów i Joanna Zielińska - Adaptacja wnętrz Bydgoskiego Domu Towarowego «Jedynak» na przestrzeń sztuk wizualnych (I nagroda)
       • Anna Szczepaniak - Ulica Długa w Bydgoszczy. Historia, architektura i ludzie (I nagroda)
       • Inna Yaremchuk - Kształtowanie wizerunku turystycznego miasta oraz jego postrzeganie przez studentów zagranicznych na przykładzie Bydgoszczy (II nagroda)
       • Agnieszka Małecka - Żegluga pasażerska na Bydgoskim Węźle Wodnym - w ujęciu historycznym i współczesnym (II nagroda)
       • Kamil Ściesiński - Trudny powrót Bydgoszczy do Macierzy. Życie polityczne miasta od zakończenia I wojny światowej do odzyskania niepodległości w styczniu 1920 r. w świetle miejscowej prasy polskiej i niemieckiej (III nagroda)
       • Marta Szczepańska - Projekt rewitalizacji skweru im. Alojzego Bukolta w Bydgoszczy (III nagroda)

W 2019 roku nagrodzono prace:

       • Patrycja Knap „Projekt architektoniczny Centrum Ginących Zawodów Rzemieślniczych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy” (I nagroda w kategorii „prace magisterskie i doktorskie”)
       • Natalia Wanecka „Studium kierunków rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy” (I nagroda w  kategorii w kategorii „prace inżynierskie i licencjackie”)

W 2018 roku postanowiono przyznać jedną pierwszą nagrodę oraz trzy równorzędne, trzecie nagrody:

       • Dawid Szatten „Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy” (I nagroda)
       • Dastin Adamowski „Zintegrowane modele zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury” (III nagroda)
       • Wojciech Babiński i Jakub Świś „Analiza funkcjonalna skrzyżowania ul. Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy” (III nagroda)
       • Ariel Śliwiński „Przestrzeń handlowa w centrum miasta. Projekt renowacji hali targowej w Bydgoszczy” (III nagroda)

W roku 2017 nagrodzono prace:

 • Katarzyny Lewandowskiej „Koncepcja rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - architektoniczne środki przywracania aktywności obiektu zabytkowego” (I nagroda),
 • Ewy Ciołak „Projekt Aranżacji Przestrzeni Miejskiej «Magiczne Schodki» w Bydgoszczy” (II nagroda),
 • Renaty Zborowskiej-Dobosz „Zagrożenia jakości wód podziemnych ujęcia wody «Las Gdański» w Bydgoszczy przez emisję zanieczyszczeń z terenu ogrodów działkowych” (III nagroda).

W 2016 roku nagrodzono prace:

 • Łukasza Pierona "Projekt rewitalizacji Wisły w obszarze planowanego portu multimodalnego w rejonie Bydgoszczy – Solca Kujawskiego" (I nagroda),
 • Natalii Muchy "Koncepcja architektoniczna Centrum Warsztatów Plastycznych z przestrzenią wystawienniczą przy ulicy Kamiennej w Bydgoszczy jako miejsce integracji artystycznej lokalnej społeczności" (II nagroda),
 • Bartosza Dąbrowskiego, Szymona Marcińskiego "Zdalnie sterowany robot do zadań specjalnych" (III nagroda).

W 2015 roku nagrodzono prace:

 • Konrada Garbowskiego "Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów w Bydgoszczy" (praca magisterska, I nagroda), 
 • Daniela Białki "Forum Wodne w Bydgoszczy" (praca magisterska, II nagroda)
 • Małgorzaty Wawer "Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy" (praca inżynierska, III nagroda)

W 2014 roku nagrodzono prace:

 • Wojciecha Babińskiego i Jakuba Świśa "Projekt koncepcyjny węzła drogowego – ul. Fordońska i Andersa w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Joanny Klusek "Koncepcja projektowa zagospodarowania zielenią wybrzeża Wisły w Starym Fordonie" (II nagroda),
 • Agnieszki Szykanowskiej "Ocena przydatności podziału czystości ran operacyjnych według klasyfikacji CDC dla wyboru profilaktyki antybiotykowej i antybiotykoterapii u noworodków leczonych operacyjnie" (II nagroda).

W 2013 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze osiedli Przylesie i Bohaterów w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Michała Cabańskiego "Ocena rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Bydgoszczy w latach 2002-2011" (II nagroda),
 • Pauliny Szupiluk "Internet jako środek elektronicznej komunikacji wyborczej. Analiza kampanii samorządowej 2010 w Bydgoszczy" (III nagroda),
 • Dominiki Muszyńskiej-Jeleszyńskiej "Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji" (III nagroda).

W 2012 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Koncepcja projektowa ulicy Rydygiera i Matki Teresy z Kalkuty w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Dawida Gulczyńskiego "Topografia miasta w powieści Jerzego Sulimy-Kamińskiego 'Most Królowej Jadwigi" (II nagroda).