logo miasta - trzy kolorowe spichrze

UZGODNIENIE PROJEKTU PROCEDURY WYŁONIENIA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJIKomitet Rewitalizacji jest organem mającym pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą na etapie przygotowania, wdrażania i oceny działań zrealizowanych w procesie rewitalizacji.

Jest jedną z form partycypacji społecznej, która została zapisana w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Pełni rolę kluczowego narzędzia współpracy oraz dyskusji interesariuszy z organami gminy.  Powołanie tego organu  poparte musi być opracowaniem procedury wyłonienia  członków, zasad wyznaczania składu Komitetu oraz organizacji jego działania.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety do dnia 26.04.2017r.

 

Państwa opinia jest kluczowa przy opracowaniu regulaminu! Więcej informacji o rewitalizacji i możliwości włączenia się w proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji znajdą Państwo na stronie: http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/.

Raport z procesu opiniowania GPR z organami administracji publicznej- uzupełnienie.

AnkietaSzanowni Państwo, Miasto Bydgoszcz w ramach pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji przygotowuje założenia i zasady dotyczące wdrażania i realizacji działań rewitalizacyjnych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedzenie na kilka pytań, które pomogą lepiej je przygotować.

 

W ankiecie pytamy o kwestie związane z:

 • organizacją przedsięwzięć mających na celu odnowę bydgoskich przestrzeni wspólnych - podwórek, ogródków, przedogródków,
 • koncepcją funkcjonowania miejsca wymiany usług, banku czasu, społecznego czy sąsiedzkiego punktu napraw,
 • organizacją działań związanych z animacją lokalnej społeczności,
 • zawiązywaniem partnerstw dla działań rewitalizacyjnych.

Ankieta dostępna jest pod linkiem

 

https://docs.google.com/forms/d/1VMsni2zN5oEts7sOc3rs2Ck-1lsLjs8m1PRQ4P8jA6U/edit?usp=sharing

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 15 minut. Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie. 

SpotkanieSzanowni Państwo, Miasto Bydgoszcz w ramach pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji przygotowuje założenia i zasady dotyczące wdrażania narzędzi rewitalizacyjnych.

Zapraszamy Państwa na spotkanie warsztatowe, podczas którego chcielibyśmy wspólnie
z Państwem, w oparciu o Państwa wiedzę i doświadczenia we współpracy z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami Urzędem Miasta wypracować podstawy założeń i zasad wdrażania narzędzi rewitalizacyjnych w Bydgoszczy, aby były jak najbardziej skuteczne.

Spotkanie odbędzie się 22.04 (sobota), o godz. 11.00 - 14.00 w Zespole Szkół nr 1 im. Bartłomieja w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 11. Na spotkaniu porozmawiamy o:

 • narzędziach i procedurach oraz zasadach włączania i komunikacji w proces rewitalizacji lokalnej społeczności,
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu odnowę bydgoskich przestrzeni wspólnych - podwórek, ogródków (kto powinien te działania koordynować i realizować, w jaki sposób powinny być finansowane, jak włączać w działania mieszkańców, rady osiedli, organizacje pozarządowe i inne instytucje),
 • koncepcji funkcjonowania miejsca wymiany usług, bank czasu, społecznego czy sąsiedzkiego punktu napraw (kto powinien te działania koordynować i realizować, w jaki sposób powinny być finansowane, jak włączać w działania mieszkańców, rady osiedli, organizacje pozarządowe i inne instytucje),
 • organizacji działań związanych z animacją lokalnej społeczności (kto powinien te działania koordynować i realizować, w jaki sposób powinny być finansowane, jak włączać w działania mieszkańców, rady osiedli, organizacje pozarządowe i inne instytucje),
 • zasadach zawiązywania partnerstw dla działań rewitalizacyjnych.

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału pod adresem mailowym m.kokorzycka@pzr.org.pl lub numerem telefonu 515 108 215. Będziemy wdzięczni za rozesłanie informacji osobom, które mogą być zainteresowane dyskusją. 

 

Dodatkowych informacji udziela Joanna Suchomska: j.suchomska@pzr.org.pl, tel. 721 308 790

 

 

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta BydgoszczyUrząd Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn. Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach projektu Miasto Bydgoszcz nawiązało współpracę z wyłonionymi w otwartym postępowaniu ekspertami na realizację następujących zadań:

 • udziału w organizacji i przeprowadzeniu cyklu spotkań informacyjnych, warsztatów i spacerów studyjnych (badawczych) - wyłonieni eksperci to zespół firmy Marta Jaskulska Joanna Starba Socjoteka Spółka Cywilna, pod kierunkiem dr Marty Jaskulskiej: Marta Jaskulska, Joanna Starba, Barbara Zgórska, Magdalena Szczepańska, Aneta Baranowska, Michał Cichoracki;
 • eksperckich programów / koncepcji służących programowaniu działań rewitalizacyjnych w jednostkach strukturalnych wyznaczonych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.:
 1. programu włączenia i komunikacji w proces rewitalizacji lokalnej społeczności,
 2. programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych - podwórek, ogródków i przedogródków,
 3. koncepcji funkcjonowania miejsca wymiany usług, bank czasu, społecznego/sąsiedzkiego punktu napraw (reuse - repair),
 4. programu animacji lokalnej społeczności,
 5. koncepcji zawiązywania partnerstw - sieci powiązań (podmioty gospodarcze, samorząd, NGO, uczelnie i inne).

          Wyłonieni eksperci to zespół pod kierunkiem p. Piotra Wielgusa: Piora Wielgus, Paweł Kołacz, Krzysztof Ślebioda, Dorota Michalska, Joanna Suchomska.

 • opracowania procedur wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z zapisami art.7 ustawy o rewitalizacji - ekspertem będzie p. Jakub Minor z firmy treECOnsulting Joanna Różana.

  Oto harmonogram spotkań z wszystkimi chcącymi wziąć udział w procesie rewitalizacji:

harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy!

 Kontakt:

Sandra Dytłow – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy 

Tel. 52 58 58 078       e-mail: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta BydgoszczyMiasto Bydgoszcz zaprasza osoby chcące aktywnie włączyć się do procesu nie tylko programowania procesu rewitalizacji, ale i sposobu w jaki będzie ona przebiegać już po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji na spotkanie poświęcone Komitetowi Rewitalizacji. Na spotkaniu spróbujemy uzgodnić z Państwem kształt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, zawierającego również sposób jego powołania. Następnie – wraz z konsultowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji – nastąpi proces konsultacji tego dokumentu.

Wyciąg z ustawy o rewitalizacji

 

Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy[1], w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji.

2. Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na:

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;

3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;

4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;

6) zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

 

Art. 7. 1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego uchwalenia. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały, o której mowa w ust. 3, powołuje Komitet Rewitalizacji.

5. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji, w programie tym określa się niezbędne zmiany w uchwale, o której mowa w ust. 3, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji objętego tym programem.

6. Zmiana uchwały, o której mowa w ust. 3, w sposób zgodny z gminnym programem rewitalizacji, następuje niezwłocznie po uchwaleniu tego programu. Po zmianie uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta zmienia zarządzenie powołujące Komitet Rewitalizacji.

7. Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia urząd obsługujący wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

8. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

 


[1] Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (...);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta BydgoszczyKwiecień 2017 r. będzie miesiącem aktywnego i wspólnego tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy. Zapraszamy serdecznie na spotkania.

Materiały do pobrania:

 

harmonogram spotkań

Kontakt: Sandra Dytłow, Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, Tel. 52 5858 078, e-mail: sandra.dytlow@um.bydgoszcz.pl   

Partycypacja społeczna - bezpośrednie uczestnictwo obywateli w procesie rewitalizacjiRewitalizację realizuje się z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie, a ich aktywny udział stanowi istotę partycypacji społecznej.

Definicja partycypacji społecznej zawarta w art. 5 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którym partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. 

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenia Prezydenta: o rozpoczęciu i o przedłużeniu konsultacji społecznych  

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanegi i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy wraz z załącznikami

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Kontakt:

Sandra Dytłow

tel. 052 58 58 078

e-mail: sandra.dytlow@um.bydgoszcz.pl