logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt SHIFT-X: Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionach poprzemysłowych„EUROPEJSKA STRATEGIA PROMOCJI DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO” - jest nas więcej!

 

Od 2012r. prowadzimy projekt unijny SHIFT-X w partnerstwie niemiecko-austriacko-czesko-belgijsko-polskim.
W grudniu 2014r. projekt dobiega końca, ale kreowanie dziedzictwa, edukacja i budowanie świadomości dziedzictwa, udział społeczeństwa obywatelskiego w ochronie dziedzictwa, wykorzystanie dziedzictwa jako czynnika zrównoważonego rozwoju regionalnego, propagowanie w społeczeństwie idei i wagi dziedzictwa kulturowego i wreszcie zapewnienie narzędzi  wsparcia przy podejmowanych działaniach - to nie jest zadanie do osiągnięcia w ciągu dwóch lat.

Zwracamy się z prośbą do instytucji ponadregionalnych, którym także działania zmierzające do promocji dziedzictwa są bliskie o wsparcie nas poprzez podpisanie deklaracji. Podpisanie deklaracji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla instytucji podpisującej.

Deklaracja jest wyrazem poparcia dla celów Strategii i działań na rzecz promocji dziedzictwa.

Wzór deklaracji wsparcia Strategii.

EUROPEJSKA STRATEGIA PROMOCJI DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO

SHIFT_X_European_Strategy_PL

SHIFT_X_European_Strategy_EN

SHIFT_X_European_Strategy_DE

SHIFT_X_European_Strategy_CZ

http://www.czystabydgoszcz.pl/upload/file/1328.pdf

 

Do tej pory wsparli nas: http://www.shiftx.eu/component/content/article/2-uncategorised/256-patrons-of-european-strategy1

  1. Bieżące działania w projekcie:

Trwają prace nad stroną internetową Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O http://www.ludzieitechnika.pl/.

Dziękujemy panu Tymonowi Markowskiemu za piękne fotografie wykonane w obiektach szlakowych, na których „oparliśmy” przygotowywany serwis internetowy.

Lista obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

 

Prace w projekcie SHIFT-X w każdym mieście partnerskim, również w Bydgoszczy, są prowadzone w zespole eksperckim. Bydgoska grupa ekspercka to przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy, jednostek organizacyjnych Urzędu, instytucji kultury, stowarzyszeń, muzeów oraz grup aktywnych, którym bliskie jest dziedzictwo kulturowe miasta i realizacja celów zmierzających do promocji jego silnych stron. Celem utworzenia grupy jest współpraca multidyscyplinarna, której rezultatem będzie stworzenie szlaku poprzemysłowego w Bydgoszczy. Wsparciem merytorycznym podczas prac służą eksperci związani z tworzeniem Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego – dr Adam Hajduga i dr Łukasz Gaweł.

W zeszłym roku (wrzesień 2013) Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” przeprowadziło na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy inwentaryzację i waloryzację obiektów industrialnych w Bydgoszczy. Inwentaryzacja miała na celu zbadanie potencjału miasta pod kątem istniejących i dostępnych dla zwiedzających obiektów poprzemysłowych w mieście celem oceny możliwości włączenia obiektu (zespołu obiektów) do projektowanego szlaku. Wstępna ocena uwzględniała również takie wartości jak: autentyczność, historyczność, unikatowość, walory estetyczno-artystyczne, edukacyjne oraz atrakcyjność dla potencjalnego turysty. Obiekty poddano szczegółowej analizie według systemu kryteriów zaproponowanego przez dr. Adama Hajdugę, w ramach przygotowanego przez niego opracowania pt. „Kryteria inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego w mieście Bydgoszczy.” Ostatecznie waloryzacji poddano 34 obiekty (lub zespoły obiektów) i zgrupowano je w dwie kategorie - obiekty posiadające i obiekty nieposiadające w chwili obecnej powszechnie dostępnej oferty turystycznej oraz ekspozycji tematycznej związanej z przemysłem i produkcją. Waloryzacja jest wstępną oceną i nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem obiektów na szlak. Więcej informacji o wynikach badań wraz z listą waloryzowanych obiektów znajduje się w naszym newsletterze(str.5).

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego w Bydgoszczy jest dostępny na stronie internetowej projektu SHIFT-X http://www.shiftx.eu/pl/project-results-5.

Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji zarządzania dziedzictwem Bydgoszczy poprzez utworzenie szlaku kulturowego związanego z dziedzictwem przemysłowym oraz stworzenie planu marketingowego i wytycznych promocji szlaku (przetarg ogłoszono lutym 2014r., ogłoszenie o wyborze Wykonawcy – dn. 5.03.2014r.), w wyniku którego Wykonawcą będzie firma Locativo Sp. z o.o. (ul. Tarłowska 5/6, 31-102 Kraków) http://locativo.pl/.  

Agencja Marketingowa Locativo przeprowadzała warsztaty lokalne podczas prac merytorycznych nad koncepcją, w wyniku których skrystalizowała się m.in. nazwa naszego szlaku jako Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. T jak technika, H jak Historia i O jak dwa razy opowieść!

Propozycja Koncepcji Szlaku - cz. 1 to diagnoza -  dokument dostępny jest tutaj.

oraz Plan Marketingowy dla Szlaku, który stanowi cz.2 Koncepcji Szlaku  - dokument dostępny jest tutaj.


W projekcie utworzono bydgoską lokalną grupę roboczą, którą tworzą eksperci z dziedziny muzealnictwa, planowania, kultury, turystyki, promocji związani z przedmiotem dziedzictwa poprzemysłowego. Urząd Miasta współpracuje z grupą roboczą w okresie trwania projektu SHIFT-X.

Spotkania lokalne w projekcie SHIFT-X:

9.05.2013r. - I warsztaty lokalne: wprowadzanie do celów projektu SHIFT-X , przedstawienie założeń stworzenia szlaku poprzemysłowego w Bydgoszczy (prowadzący: H. Lewandowska, G. Boroń, dr inż. W. Affelt), wykład dotyczący dziedzictwa przemysłowego oraz potencjału kujawsko-pomorskich zasobów dziedzictwa techniki - dr inż. W. Affelt ; http://dziedzictwo.umk.pl/Affelt.php

10.09.2013r. - II warsztaty lokalne: wprowadzenie do inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy, zasady zarządzania dziedzictwem, przykład Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego jako markowego produktu regionu (prowadzący: T. Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego, http://www.muzeumkanalu.pl/ , dr A. Hajduga, Urząd Marszałkowski Urzędu Woj. Śląskiego http://www.wse.krakow.pl/pl/o_nas/kadra/person,500.html , dr hab. Łukasz Gaweł, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą, Uniwersytet Jagielloński, http://www.kultura.uj.edu.pl/pracownicy/lukasz-gawel )

18.11.2013r. - spotkanie z zarządcami obiektów, które zostały poddane inwentaryzacji i waloryzacji celem weryfikacji ich umieszczenia na szlaku poprzemysłowym oraz uzyskanie deklaracji dotyczących zainteresowania członkowstwem w poprzemysłowym szlaku bydgoskim, wyniki waloryzacji i inwentaryzacji obiektów / zespołów obiektów celem umieszczenia ich na tworzonym szlaku (prowadzący: H. Lewandowska, dr hab. Ł. Gaweł)

19.03.2014r. – III warsztaty lokalne: wprowadzenie do koncepcji miejskich szlaków kulturowych (przykłady, dobre wzorce), analiza SWOT bydgoskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego, wybór obiektów do szlaku, charakterystyka obecnych i przyszłych odbiorców, trendy w turystyce, do których warto się odwołać tworząc szlak kulturowy, propozycje motywu przewodniego szlaku, podsumowanie warsztatów. (prowadzący: Agencja marketingowa Locativo, Kraków).

16.04.2014r. – IV warsztaty lokalne: konsultacje dotyczące stworzenia szlaku przemysłowego w Bydgoszczy, wybór obiektów do szlaku, charakterystyka obecnych i przyszłych odbiorców, zarządzanie szlakiem (prowadzący: Agencja marketingowa Locativo, Kraków).

Manager lokalny projektu: Hanna Lewandowska, tel. +48 (52) 58 58 036,  h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl

W projekcie działamy w ramach pakietów tematycznych tj. na rzecz usprawnienia struktur zarządzania dziedzictwem oraz poprawy wizerunku miejsc poprzemysłowych. Choć każdy z partnerów lokalnie tworzy swoje plany na rzecz poprawy struktury zarządzania dziedzictwem i opracowuje kampanie promujące dziedzictwo, będzie można zobaczyć choć w pigułce rezultaty prac partnerskich, bowiem przyjadą one w postaci ‘container tour’, czyli promocyjnego kontenera poprzemysłowego.

Na razie jest on w Belgii w trakcie przygotowań, a film z działań pracowników belgijskiego Centrum Rozwoju Społecznego STEBO można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=qpgzrXRMUjQ

SHIFT-X TO INICJATYWA europejska, która daje możliwość działania na rzecz usprawnienia struktur zarządzania dziedzictwem przemysłowym, tworzenia innowacyjnych produktów dziedzictwa przemysłowego oraz zmiany postrzegania miejsc poprzemysłowych.

CELE PROJEKTU SHIFT-X:

Projekt SHIFT-X został zainicjowany przez sześć regionów i miast Europy Środkowej, które w przeszłości stanowiły duże ośrodki przemysłowe. W projekcie partnerzy próbują pomóc tym regionom i miastom wkroczyć w nową poprzemysłową erę. Miasta i regiony czerpią z wiedzy dwóch ośrodków akademickich uczestniczących w projekcie znanych ze swoich kompetencji w obszarze zachowania dziedzictwa i promowania rozwoju regionalnego. Ośmiu partnerów wspólnie tworzy, testuje oraz promuje innowacyjne metody wykorzystania kulturowego dziedzictwa poprzemysłowego celem poprawy rozwoju gospodarczego oraz zmiany wizerunku regionów. Projekt skupia sie na trzech obszarach interwencji: zarządzaniu dziedzictwem, tworzeniem produktów związanych z dziedzictwem oraz promocją dziedzictwa poprzemysłowego.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU TO:

· stworzenie szlaku przemysłowego w Bydgoszczy
· 5 koncepcji zarządzania dziedzictwem w oparciu o współpracę grup eksperckich naukowe kompendium wiedzy dla instytucji związanych z dziedzictwem poprzemysłowym
· 4 plany promocyjne dla innowacyjnych produktów związanych z dziedzictwem poprzemysłowym
· kompendium metod tworzenia promocyjnych produktów regionalnych przeprowadzenie
· 5 kampanii promocyjnych celem zmiany wizerunku regionów poprzemysłowych
· stworzenie Wspólnej Strategii Europejskiej na rzecz promocji dziedzictwa poprzemysłowego
· europejska kampania promocyjna dziedzictwa przemysłowego (PR container tour)

 Czas trwania projektu: 10/2012 – 12/2014

 Budżet projektu: 1.751.652,92 EUR (EFRR:1.365.374,51 EUR)

 Finansowanie:

Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej (EFRR)
Priorytet 4 – Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

Partnerzy projektu:

Powiat Zwickau (Niemcy), Partner Wiodący
Stowarzyszenie Turystyki Górniczej w Welzowie (Niemcy)
Stowarzyszenie Styryjskiego Szlaku Żelaza (Austria)
Mikro Region Sokolov-Vychod (Republika Czeska)
Centrum Rozwoju Społecznego STEBO (Belgia)
Miasto Bydgoszcz (Polska)

Partnerzy akademiccy:

Technische Universität Bergakademie (Akademia Górnicza) we Freibergu, Instytut Archeologii Przemysłowej, Historii Nauki i Technologii (Niemcy)

Karl-Franzens-Universität w Grazu, Instytut Geografii i Nauk Regionalnych oraz Instytut Badań Systemowych, Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju (Austria)

Projekt SHIFT-X gościł na konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski, przy współpracy Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej pn. Kujawsko-Pomorskie Forum Szlaków Turystycznych, która odbyła się w Toruniu, 27 listopada 2012 r. Wśród tematów wiele dobrych praktyk z Polski jak i zagranicy w temacie turystycznych szlaków. Poniżej szczegółowy program konferencji.

Program

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22766&Itemid=550

27/11/2012

http://archiwum.radiopik.pl/service.go

11/2012

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/kulturalne/poprzemyslowe-skarby-beda-turystyczna-atrakcja-bydgoszczy/9022441

w Radiu PIK

http://archiwum.radiopik.pl/service.go

Realizacja projektu SHIFT-X rozpoczęta 6.11.2012r. konferencją inaugurującą pt. „DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE NOWYM OBLICZEM KULTURY MIAST I REGIONÓW", więcej informacji tutaj: http://www.bydgoszcz.pl/shiftx

 

Interesariusze konferencji: władze miejskie, artyści, historycy, stowarzyszenia, eksperci, mieszkańcy, przedsiębiorcy - związani z kulturowym dziedzictwem poprzemysłowym.

Cel projektu: podwyższenie jakości życia w mieście, innowacyjny charakter w skali europejskiej i lokalnej, poprawa struktur zarządzania poprzemysłowym dziedzictwem kulturowym w miastach i regionach, zmiana wizerunku obszarów poprzemysłowych, w Bydgoszczy: stworzenie kulturowego szlaku poprzemysłowego.

Miejsce konferencji: Hotel Holiday Inn w Bydgoszczy, ul. Grodzka 36

Termin konferencji: 6.11.2012r.

Organizator: Miasto Bydgoszcz

Kontakt:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Hanna Lewandowska h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 58 036

Natalia Weckwert n.weckwert@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 59 177

Język konferencji: angielski oraz polski, tłumaczenie symultaniczne.

Pliki do pobrania: