logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ENERGY@SCHOOLSektor budynków niesie ze sobą wysoki potencjał w zakresie optymalizacji energetycznej.

 

W kategorii budynków użyteczności publicznej, zużycie energii w szkołach jest drugim najwyższym wydatkiem w całkowitych kosztach bieżących gmin. Sektor pozwala na uzyskanie znacznej efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcji śladu węglowego. Jednocześnie, w różnych regionach Europy Środkowej obserwuje się duże rozbieżności w zarządzania energią w szkołach.

Celem ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). Najważniejsze w całym przedsięwzięciu jest zmiana kulturowa w kierunku efektywności energetycznej.

 

Nazwa projektu: ENERGIA w SZKOLE  Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej

 

Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach program: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej.

 

Nazwa celu szczegółowego: 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.

 

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Planowana jest inwentaryzacja danych dotyczących zużycia energii w szkołach i stworzenie planu energetycznego szkół inteligentnych. Na podstawie wyników inwentaryzacji opracowane zostaną audyty energetyczne dla wybranych szkół oraz plany pre-inwestycyjne. W ramach działań pilotażowych przetestowane zostaną innowacyjne rozwiązania w Bydgoszczy. Planuje się wprowadzić system zarządzania energią w wybranych budynkach szkolnych w celu monitoringu i dostosowania zużycia energii, w tym instalację inteligentnych liczników detektorów i sprzętu do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zakupiony zostanie program IT do zarządzania energią. Ponadto planowane są innowacyjne kampanie, warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości oszczędzania energii, wyznaczenie dla szkół zarządców energii tzw. junior energy guardians, opracowanie podręcznika oszczędzania energii dla szkół.

Konferencja pn. Obywatele, decydenci polityczni oraz sektor przemysłów kreatywnych i kulturowych – współpraca w zakresie prawodawstwa, polityk oraz narzędzi ICT, 12.09.2017 r. w Bydgoszczy

 

Projekt w liczbach

 

 

Partnerzy Projektu:

 • Lider - Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy)
 • CertiMaC s.c.r.l
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Agencja Energii Regionu Savinska Saleska i Koroska (Słowenia)
 • Miasto Karlovac (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Bolonii Wydział Chemii Przemysłowej (Włochy)
 • Miasto Szolnok (Węgry)
 • Lokalny Samorząd Miasta Ujszilvas (Węgry)
 • Miasto Stuttgart (Niemcy)
 • Miasto Klagenfurt (Austria)
 • Agencja Energii w Graz (Austria)
 • Miasto Celje (Słowenia)

 

 

Planowane rezultaty merytoryczne

 • 1 międzynarodowy plan zarządzania inteligentną szkołą,
 • 8 lokalnych planów
 • 3 aplikacje na smartfony - optymalizacja zużycia energii
 • 8 działań pilotażowych polegających na instalacji inteligentnych liczników
 • 1 międzynarodowa Strategia Szkół Inteligentnych
 • 16 programów szkoleniowych
 • 8 szkoleń dla strażników energii
 • 1 podręcznik energetyczny

 

Kontakt

Hanna Lewandowska - email: h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl, +48 52 58 58 036

Tomasz Bońdos - email: tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl, +48 52 58 59 177

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html

 

https://www.facebook.com/EnergyatSchool

http://www.interreg-central.eu/ENERGYATSCHOOL

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu

 

 

Pliki do Pobrania

Opis projektu w języku angielskim/ Project description In English

LINK

 

Aktualności

Spotkanie rozpoczynające projekt Energy@School

 

Przygotowała: Hanna Lewandowska, październik 2016