logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”Miasto Bydgoszcz informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Miasta Bydgoszczy. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Bydgoszcz. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż do 31 marca 2025 r.

1. Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych  znajdujących  się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przy czym przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

 
2. Budżet
Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu na terenie Miasta Bydgoszczy wynosi 8.500.000,00 zł. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” pochodzi ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Toruniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 r. Termin trwania naboru, może ulec skróceniu przy wcześniejszym wyczerpaniu przyznanych środków finansowych. Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
 2. Prawidłowo i kompletnie wypełnione wnioski należy składać w formie papierowej  w sekretariacie bądź wysłać pocztą na adres Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 3. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy pod adresem www.bydgoszcz.pl.


4. Okres kwalifikowalności kosztów

 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy  o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez WFOŚiGW w Toruniu. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 2. Zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac  objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.


5. Beneficjent końcowy
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca warunki określone do uzyskania podstawowego, podwyższonego, lub najwyższego poziomu dofinansowania.

5.1 Podstawowy poziom dofinansowania:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
      a)    stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu
             podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
             ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra,

      b)    z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego
             uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze
             obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku
             rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
      c)    niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
             fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c)
             ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
             rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) – d), dochody te sumują się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.
1)          Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
             realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Beneficjent końcowy
             Programu, może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji  zgodnie z brzmieniem
             Programu po zmianie ogłoszonej  w dniu 22 września 2023 r., pod warunkiem, że do tego dnia nie zawarł umowy
             z Miastem Bydgoszcz. Intensywność dofinansowania wynosi wówczas do 30% faktycznie poniesionych kosztów
             kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal
             mieszkalny.

Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

5.2 Podwyższony poziom dofinansowania:

 1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego  
         do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

5.3 Najwyższy poziom dofinansowania:

 1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego  
         do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w 
         zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony
         środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

            3)  Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
                 realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Beneficjent
                 końcowy Programu, może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji  zgodnie z
                 brzmieniem Programu po zmianie ogłoszonej w dniu 22 września 2023 r., pod warunkiem, że do tego dnia nie
                 zawarł umowy z Miastem Bydgoszcz. Intensywność dofinansowania wynosi wówczas do 90% faktycznie
                 poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż
                 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunki dofinansowania udzielanego przez gminę dla beneficjenta końcowego określone zostały w Programie.

6. Zakres rzeczowy inwestycji

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz wykonanie:
     I.    Zadania podstawowego

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie następujących niskoemisyjnych źródeł ciepła:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

albo

 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (węzła cieplnego), spełniającego wymagania programu.

         II.    Dodatkowo mogą być wykonane:  

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu.

UWAGA! Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu „Cieple Mieszkanie” na realizację zadań dodatkowych (pkt 6.II) jest realizacja zadania podstawowego (pkt 6.I) czyli likwidacja wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 Programu.

W przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do takiej sieci nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła, dofinansowanie w takim przypadku obejmuje podłączenie lokalu mieszkalnego do źródła ciepła funkcjonującego w budynku wielorodzinnym.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.


Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz szczegółowe wymagania techniczne dla niskoemisyjnych źródeł ciepła dopuszczonych do eksploatacji w Programie, znajdują się w załączniku Nr 1 do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Monika Utrutko
Tel.: 52/ 58 58 079; 52/58 59 127
e-mail: monika.utrutko@um.bydgoszcz.pl