logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

CitiEnGovTempo rozwoju, warunkowane dostępem mediów energetycznych, wymaga od samorządów zaangażowania w proces kształtowania i wdrażania lokalnej polityki energetycznej. Jeden z podstawowych elementów polityki energetycznej stanowi zarządzanie energią. Bardzo ważne w tym przypadku jest jasne wyznaczenie celów, które odnosić się powinny do optymalizacji zużycia paliw i energii oraz ograniczenia ich kosztów.

Podstawą wprowadzenia procesu zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego jest posiadanie kompetentnych służb, które będą odpowiednimi partnerami dla przedsiębiorstw energetycznych oraz firm eksperckich. Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania energią  i ustala swoje struktury organizacyjne. Niewiele jest komórek zarządzania energią i środowiskiem w formie wyodrębnionej struktury i z przypisaną odpowiedzialnością. Miasto Bydgoszcz od lat konsekwentnie podejmuje działania, które maja przynieść oszczędności zużycia energii i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Powołując przed laty Energetyka Miejskiego, planowało rozszerzać struktury zarządzania energią. Obecnie zaczyna funkcjonować Zespół ds. Zarządzania Energia, który w projekcie ma być doskonalony. Dzięki wymianie międzynarodowej z partnerami chcemy zrobić to jak najlepiej.

Nazwa projektu: CitiEnGov

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2019 r.

 

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach program: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej

Nazwa celu szczegółowego: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

 

 Cele projektu:

 

 

 • harmonizacja danych energetycznych i definiowanie planów energetycznych
 • utworzenie lub wzmocnienie komórek zarządzania energią w administracji publicznej
 • przejęcie przez władze miejskie aktywnej roli w kształtowaniu polityki energetycznej
 • stworzenie nowych narzędzi politycznych do ograniczania zmian klimatycznych

 

 

 

Projekt w liczbach                                                              

 

 

Partnerzy Projektu:

 • Partner wiodący/koordynator/: SIPRO Agencja Rozwoju-Ferrara (Włochy)
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Centrum Innowacji W.E.I.Z.  (Austria)
 • Miasto Split (Chorwacja)
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki (Polska)
 • Agencja energetyczna Golea, Nova Gorica (Słowenia)
 • Władza regionalna Hajdu-Bihar, Debreczyn (Węgry)
 • LEAG Lokalna Agencja Energetyczna Gorenjska (Słowenia)
 • Sinergis srl (Włochy)
 • Miasto Ludwigsburg (Niemcy)

 

Partnerzy stowarzyszeni związani z Miastem Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - Centrum Demonstracyjne OZE, Miasto Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Tilia, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

 

Planowane rezultaty merytoryczne

 • Międzynarodowy katalog dobrych praktyk dotyczący lokalnego planowania energetycznego.
 • Toolkit CitiEnGov zawierający wskazówki, wzory dokumentów, rozwiązani techniczne dotyczące harmonizacji danych energetycznych i zarządzania nimi.
 • Międzynarodowa koncepcja tworzenia biura energii.
 • Moduł szkoleniowy dla poprawy kompetencji dla biura energii.
 • Plan szkoleń dla biura energii.
 • Strategie i plany działań.
 • Międzynarodowa koncepcja wsparcia efektywności energetycznej i rozwiązań OZE.
 • Akcje pilotażowe w 6 państwach.
 • Inwestycja w mieście Split, oświetlenie uliczne.

 

 

Kontakt

Hanna Lewandowska - email: h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl, +48 52 58 58 036

Tomasz Bońdos - email: tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl, +48 52 58 59 177

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html

   https://www.facebook.com/hashtag/citiengov?source=feed_text&story_id=300841853585062

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu

 

Opis projektu w języku angielskim/ Project description In English

 

 

Aktualności

Spotkanie rozpoczynające projekt CitiEnGov W dniach 6-7 lipca w Ferrarze we Włoszech odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt CitiEnGov. Partnerzy przedstawili swoje instytucje, w szczególności pod kątem działań i osiągnięć w zarządzaniu energią, kreowaniu polityki energetycznej, wdrażaniu rozwiązań efektywności energetycznej i OZE. W szczegółach omówione zostały działania w projekcie i najpilniejsze zadania.

 

Prezentacja o projekcie _En

 

 

Przygotowała: Hanna Lewandowska, październik 2016