logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmarł doktor Sylwester Nowak, niezwykły pedagog i przyjaciel dzieci
Przełamywał stereotypy wokół niepełnosprawności, był wielkim przyjacielem dzieci, a także wspaniałym i zaangażowanym pedagogiem i psychologiem – zmarł dr Sylwester Nowak. To ogromna starta dla naszego miasta.


Dr Sylwester Nowak pracę z dziećmi zaczął w 1957 r. w Poradni Foniatrycznej w Lublinie, w której prowadził z nimi terapię logopedyczną. Dalszą pracę kontynuował w Bydgoszczy, gdzie w 1960 r. zorganizował Poradnię Psychologiczną, w której udzielał porad zawodowych dzieciom kończącym szkołę podstawową. Równocześnie utworzył - w ramach Wydziału Oświaty - Poradnię Wad Wymowy dla dzieci wczesnego okresu rozwojowego oraz prowadził zajęcia logopedyczne.

W późniejszym okresie praca dr Sylwestra Nowaka poświęcona była głównie dzieciom niepełnosprawnym z wielorakimi dysfunkcjami i w różnym wieku. Nowak pracę zawodową łączył z działalnością społeczną będąc początkowo członkiem zarządu powstałego w 1961 r. Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, był też jego prezesem.

Dzieci i młodzież zawsze były dla dr Sylwestra Nowaka niezwykle istotne - przez szereg lat organizował warsztaty pracy chronionej dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym i innymi dysfunkcjami. Dla tych dzieci organizował również turnusy rehabilitacyjne. Zainicjował też - po raz pierwszy w Polsce - kształcenie dzieci głuchoniewidomych tj. z całkowitym brakiem słuchu i wzroku. Prowadził z nimi zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bydgoszczy.

Przez 20 lat zajmował się dziećmi z ciężkimi wadami rozwojowymi. Prowadził diagnozę i terapię w Żłobku Specjalistycznym oraz w Poradni Wczesnego Usprawniania. W owym czasie utworzył w Bydgoskim Oddziale Towarzystwa Walki z Kalectwem bank pomocy terapeutycznych. W tym celu zgromadził znaczną liczbę zabawek edukacyjnych, pomocy specjalistycznych i materiałów dydaktycznych. Zbiory te udostępniane były bezpłatnie do domu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, aby usprawnianie i rozwój tych właśnie dzieci mógł następować również podczas pobytu dziecka w rodzinnym otoczeniu. Z banku pomocy terapeutycznych korzystało wiele dzieci - również z terenu całego województwa.

Organizował też corocznie obozy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z najcięższymi uszkodzeniami, a także imprezy dla dzieci z programem terapii przez kulturę i sztukę wykorzystując ekspresję wokalno-muzyczną dzieci, taniec, gesty, śpiew, recytacje, różne formy plastyki, konkursy tematyczne dot. ekologii, zmian pór roku oraz przyrody i inne. Z jego inicjatywy organizowane były Ogólnomiejskie Festiwale Ekspresji Dzieci Niepełnosprawnych. Przez szereg lat odbywały się również dla tychże dzieci koncerty Akademii Muzycznej.

Zaznaczyć należy, iż we wszystkich zajęciach dr Sylwester Nowak uczestniczył osobiście, a funkcję w Towarzystwie Walki z Kalectwem pełnił społecznie.

Jego zainteresowanie dziećmi niepełnosprawnymi wykraczało poza teren Bydgoszczy, obejmując także dzieci z innych powiatów wojewódzkich tj. Szubina, Nakła, Żnina, Koronowa czy Rogowa.

W 2010 roku został odznaczony Orderem Uśmiechu.  

Dr Sylwester Nowak zmarł w poniedziałek 11 marca. Miał 87 lat.