logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zbiorniki retencyjne – połowa zadań zakończona. Pytania i odpowiedzi
MWIK zakończył już połowę zadań związanych z budową zbiorników deszczowych. Skończyły się m.in. utrudnienia na ul. Jagiellońskiej oraz Szubińskiej przed pl. Poznańskim. W grudniu zakończą się podstawowe prace przy kolejnych 55 zadaniach. Na specjalnej mapie można sprawdzić stan zaawansowania wszystkich prac.


Celem bydgoskiego projektu modernizacji systemu deszczowego jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych. Dzięki temu rozwiązujemy problemy związane z podtopieniami budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy. Dodatkowo zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych. Cały projekt o wartości 258 mln zł zyskał wysokie dofinansowanie unijne na poziomie 155 mln zł. MWIK zrealizował już połowę zadań. Więcej informacji w formie pytań i odpowiedzi oraz mapa, na której prezentowany jest postęp prac dostępne są na stronie www.mwik.bydgoszcz.pl

Pytania i odpowiedzi

Kiedy zakończą się wszystkie prace związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej?

 • Zgodnie z zawartymi kontraktami , zakończenie wszystkich prac  objętych projektem, związanych z budową zbiorników planowane jest  do 11.12.2023 r. Niektóre roboty wykończeniowe  mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Dlaczego wszystkie prace są wykonywane jednocześnie?

 • Wszystkie prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej początkowo były podzielone na wiele etapów z wykluczeniem jednoczesnych robót w wielu miejscach. Poprzedni, generalny wykonawca kontraktu, nie wywiązał się z umowy. Inwestor - MWIK, aby uniknąć utraty unijnego dofinansowania w wysokości 154,8 mln zł, podjął decyzję o realizacji części zadań projektowych w  nowej perspektywie unijnej. Obecnie realizowany Projekt obejmuje 108,  zamiast wcześniej zaplanowanych 157 zadań projektowych.

Dlaczego realizowany jest projekt budowy zbiorników deszczowych i jakie będziemy mieć korzyści?

 • Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czy zadania MWIK są koordynowane z innymi inwestycjami?

 • Zespół ds. uzgodnień działa w trybie ciągłym. Regularnie spotykamy się z przedstawicielami ZDMIKP, żeby proces inwestycyjny odbywał się w sposób jak najmniej uciążliwy dla wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności dla mieszkańców. Ze względu na zerwanie kontraktu z winy  pierwszego wykonawcy, część zadań prowadzona jest później w stosunku do pierwotnych harmonogramów. Jednak ich realizacja jest niezbędna do wykorzystania przyznanego unijnego dofinansowania 154,8 mln złotych.

Czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do firmy, która nie wywiązała się z umowy?

 • Tak. Zostały uruchomione gwarancje bankowe, nałożone kary umowne i przygotowywany jest pozew sądowy.

Jaki jest aktualny stan realizacji inwestycji budowy zbiorników deszczowych w Bydgoszczy?

 • Ze 108 zadań objętych zakresem Projektu:

  • - 53 zadania zakończono; (procedura odbiorowa prowadzona jest dla 16 obiektów).  
  • - na 55 zadaniach prowadzone są roboty budowlane,
  • Prace w toku – zobacz strona www.mwik.bydgoszcz.pl

Co decyduje o lokalizacji zadań inwestycyjnych?

 • Lokalizacje budowanych obiektów retencyjnych nie są przypadkowe. Wynikają z dotychczasowych wieloletnich obserwacji, bardzo szczegółowych obliczeń, modeli hydraulicznych lokalnej infrastruktury, które pozwoliły wskazać miejsca szczególnie narażone na podtopienia.