logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wybory do Parlamentu Europejskiego – sprawdź, jak głosować poza miejscem zamieszkania
9 czerwca br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Tego dnia zdecydujemy, kto będzie reprezentować interesy Polski w Brukseli. Co zrobić, jeśli będziemy chcieli zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania?


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 czerwca 2024 r.

Wyborca nie musi być ujęty w spisie wyborców (nie musi posiadać zameldowania na pobyt stały). Wniosek może zostać złożony pisemnie lub  w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

WAŻNE! Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Żeby otrzymać zaświadczenie wyborca składa wniosek w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy:

przy ulicy Przyrzecze 7-13 pok. 101,

Biurze Meldunkowym Nr 4 przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6

w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00

wtorek w godz. od 8:00 do 18:00

piątek od 8:00 do 14:00

Termin składania wniosków upływa 6 czerwca 2024 r.
Wniosek dostępny jest TUTAJ.
tel. 52 58 58 125
tel. 52 58 58 304