logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

NGOS-y mają moc – rusza nabór przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego
Jeżeli chcesz mieć wpływ na politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, spróbuj swoich sił w wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.


Żeby kandydować do Rady Działalności Pożytku Publicznego, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do 28 lutego. 

Kandydaci powinni załączyć do karty zgłoszeniowej:

oświadczenie kandydata na członka RDPP MB o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

aktualny odpis z rejestru bądź z ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji;

dokumenty wykazujące prowadzenie działalności na terenie Miasta Bydgoszczy, w przypadku organizacji, które nie posiadają siedziby na terenie Bydgoszczy.

Organizacja zgłaszająca kandydata może załączyć do karty zgłoszeniowej rekomendacje, jakie zostały udzielone kandydatowi przez inne organizacje. 

Do kiedy czekamy na zgłoszenia do RDPP MB?

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85- 005 Bydgoszcz p. 6. Termin upływa 28.02.2020 r.

Co dalej ze zgłoszonymi kandydatkami/kandydatami do RDPP MB?

Po weryfikacji kandydatur, ogłoszona zostanie lista kandydatów do RDPP MB oraz termin zebrania wyborczego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 52 58 58 727.

Warto wiedzieć: 

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Wydaje uchwały opiniujące w szczególności:

opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.