logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Most Uniwersytecki – działania miasta
Zaprojektowany w latach 2008-10 most Uniwersytecki jest wyłączony z ruchu ze względu na wskazaną przez ekspertów wadę projektową. Trwają prace zabezpieczająco-naprawcze. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zobowiązał ZDMiKP do przygotowania wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych zawiadomiona została również prokuratura.


- Ekspertyza zalecająca zamknięcie mostu była dla mnie takim samym zaskoczeniem, jak dla wszystkich bydgoszczan - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. -  Bulwersuje fakt, że obiekt zaprojektowany w latach 2008-10 i oddany do użytku w 2013 roku ze względu na wskazane zagrożenie musi być wyłączony z ruchu. I to w tak newralgicznym momencie, gdy kończymy rozbudowę ul. Kujawskiej. Dlatego poleciłem ZDMiKP zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie mostu Uniwersyteckiego zawiadomiona została również prokuratura. Działania zabezpieczająco-naprawcze związane z mostem Uniwersyteckim są  podejmowane na podstawie ekspertyz i doświadczenia osób z branży budowlano-mostowej.


 
Pytania i odpowiedzi:
 
1. Dlaczego most został zamknięty?

 • Z ekspertyzy zleconej przez ZDMiKP i wykonanej przez zespół prof. Krzysztofa Żółtowskiego wynika, że „w konstrukcji mostu Uniwersyteckiego stwierdzono poważne przeciążenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych… Jest wysoce prawdopodobne, że awaria dowolnego zakotwienia wanty będzie początkiem katastrofy postępującej prowadzącej do zniszczenia mostu.” Na podstawie oceny wizualnej konstrukcji i przeprowadzonych obliczeń autorzy badań wnioskowali o natychmiastowe przystąpienie do zabezpieczenia konstrukcji i naprawy. ZDMiKP bezzwłocznie po otrzymaniu ekspertyzy zabezpieczył obiekt w dniu 29 stycznia br. Działanie te zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Szczegółowa ekspertyza znajduje się TUTAJ
 • Protokół z przeprowadzonych prac eksperckich do pobrania TUTAJ

2. Co jest przyczyną awarii?

 • Otrzymane ekspertyzy zespołu prof. K. Żółtowskiego wskazują na wystąpienie błędów na etapie projektu mostu. W raporcie ekspertów podkreślono, że „konstrukcja zakotwień want została zaprojektowana niezgodnie ze sztuką kształtowania konstrukcji stalowych”. Zdaniem autorów ekspertyzy zaproponowane przez projektanta mostu rozwiązania inżynierskie, nie sprawdziły się na etapie jego użytkowania i mogły zostać pierwotnie oparte na niewystarczających założeniach projektowych, odpowiednich dla tak dużej i nietypowej konstrukcji.

3. Kto i kiedy zaprojektował most, kiedy zlecono budowę?

 • Projekt mostu powstał w latach 2008-2010. Przygotowywała go firma Transprojekt Gdański. Autorem projektu był inż. Tadeusz Stefanowski. Dokumentacja została odebrana przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w dniu 10 lutego 2010 roku. Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano 16 września 2010 roku.  

4. Dlaczego zastosowano taką konstrukcję?

 • Przed pracami projektowymi powstało kilka koncepcji wraz z kosztorysami. Przygotowane zostały m.in. most łukowy oraz most łukowy z jedną płaszczyzną want w osi pasa dzielącego. Do dalszych prac w 2009 roku miasto wybrało konstrukcję z mostem podwieszanym z pylonem w formie przenikających formie dwóch przenikających się liter Alfa i Omega. Duże projekty inwestycyjne do 2010 roku nie były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

5. W jaki sposób odbywa się odbiór takiej dokumentacji?

 • Pełną odpowiedzialność za każdy projekt  ponosi jej wykonawca tj. projektant.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uniknięcia błędów dokument (dokumentacja) zanim opuści biuro projektowe jest dodatkowo weryfikowany przez osobę sprawdzającą. Zamawiający, w tym przypadku  ZDMiKP weryfikuje natomiast kompletność dokumentacji (m.in. decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opracowania techniczne)  oraz jej zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji zamówienia. Podobnie jak w przypadku zakupu projektu domu Inwestor , w tym przypadku ZDMiKP nie przelicza wszystkich wartości charakteryzujących parametry obiektu, których  dokonał autor projektu dysponujący odpowiednimi uprawnieniami.

6. Czy most zbudowano zgodnie z dokumentacją?

 • Odbiór inwestycji nastąpił 12 grudnia 2013 roku. Wszystkie rozwiązania były zgodne z dokumentacją. Przed oddaniem do użytkowania most został skontrolowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pomiędzy 26 listopada, a 6 grudnia 2013 roku w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. Wykonawcy usunęli też wszystkie usterki wskazane przez inspektorów nadzoru ZDMIKP, które nie odpowiadały standardom zawartym w specyfikacjach technicznych.

7. Kto zapłaci za naprawę mostu?

 • Wszystkie prace zabezpieczające i naprawcze w celu skrócenia czasu realizacji w świetle stwierdzonego zagrożenia zlecane są bezzwłocznie w trybie bezprzetargowym w oparciu o środki, którymi dysponuje miasto, w tym rezerwą budżetową. Wszystkie koszty są na bieżąco dokumentowane. ZDMiKP jako zarządca obiektu równocześnie z pracami naprawczymi, podejmie odpowiednie kroki na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania. Prezydent Bydgoszczy zobowiązał ZDMiKP do zabezpieczenia wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie w związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie mostu Uniwersyteckiego 4 lutego br. zawiadomiona została również prokuratura.

8.  Jak długo most będzie zamknięty?

 • Wszystkie prace naprawcze zlecane są  bezzwłocznie. ZDMiKP dysponuje już koncepcją wzmocnienia węzłów. Naprawa będzie uzależniona przede wszystkim od terminów zaproponowanych przez wykonawców. Obecnie prowadzone są  rozmowy z firmą specjalizującą się w tego typu pracach tj. podparciach obiektów oraz wzmocnieniu węzłów (z mocowaniami want). Wykonawca już przygotowuje się do podparcia obiektu. Te prace przy sprzyjających warunkach zajmą około 2 miesięcy. Umożliwi to następnie wzmocnienie zakotwień want. Zakończenie wszystkich prac w ocenie ZDMiKP możliwe będzie jesienią. Informacje o postępach prac naprawczych raportowane są na stronie ZDMiKP. Ostatni raport znajduje się TUTAJ.


9. Jakie działania podejmowane są by usprawnić ruch?

 • Zmieniona został trasa linii autobusowej nr 57. W dniu 5 lutego 2021 roku otwarto przejazd ul. Toruńska na kierunku rondo Bernardyńskie – rondo Toruńskie, jest to pierwszy etap zmian. Jak tylko pozwolą na to warunki na budowie wprowadzony zostanie drugi etap – udrażniając ul. Toruńską w obu kierunkach. Wiosną otwarta dla ruchu zostanie też druga jezdnia ul. Kujawskiej.