logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Metropolia lepiej skomunikowana – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjęty
Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia metropolitalnego planu zrównoważonej mobilności. Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii.


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach bydgoskiego obszaru funkcjonalnego,
  • planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
  • koordynować inwestycje.

SUMP BydOF ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest  zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

Eksperci pracujący nad planem zaproponowali m.in. kluczowe pakiety projektów. Obejmują one  zdania związane z:

  • poprawą obsługi autobusowej (m.in. poprzez budowę węzłów transportowych integrujących różne formy komunikacji, rozbudowę siatki podmiejskich linii autobusowych,
  • dalszą rozbudowę tzw. „Bydgoskiego Rusztu Tramwajowego” (kontynuację prac projektowych dla tras tramwajowych przez Szwederowo i Górzyskowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez ul. Chocimską i Świecką do Rycerskiej. Dodatkowo eksperci proponują podjąć działania związane z wytyczeniem trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej na Błonie oraz docelowo połączenie torowiskiem placu Poznańskiego z rondem Bernardyńskim.
  • rozbudowę aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych ( obejmującego nie tylko stworzenie spójnych połączeń gmin z Bydgoszczą i stacjami kolejowymi, ale także  powstanie pełnego Bydgoskiego Pierścienia Rowerowego łączącego gminy oddalone od Bydgoszczy tj. Pruszcz, Koronowo, Sicienko, Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Barcin, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Rojewo oraz Solec Kujawski.

Ważny dokument

Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców. Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli były szerokie konsultacje społeczne. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, sondy uliczne, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Warto wiedzieć

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.