logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konsultujemy Program Ochrony Środowiska dla Bydgoszczy
Opracowaliśmy wstępną wersję "Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku". Dokument ten wyznacza kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami miasta. Jego treść poddajemy konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Swoją opinią można podzielić się na stronie www.bydgoszcz.pl/program do 28 czerwca br.


Głównym celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest poprawa stanu środowiska w Bydgoszczy oraz zrównoważone gospodarowanie jego zasobami. Dokument ma na celu realizację miejskiej polityki ochrony środowiska. Zawiera diagnozę stanu środowiska i określa strategiczne cele wraz z zadaniami, które pozwolą na ich osiągnięcie Obowiązek jego opracowania wynika z Prawa ochrony środowiska.

Obszary interwencji

Program analizuje dziewięć kluczowych obszarów interwencji, które obejmują:

 • Ochronę klimatu i jakości powietrza
 • Zagrożenia hałasem
 • Pola elektromagnetyczne
 • Gospodarowanie wodami
 • Gospodarkę wodno-ściekową
 • Gleby i zasoby geologiczne
 • Gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Zasoby przyrodnicze
 • Zagrożenia poważnymi awariami

Dokument zawiera łącznie 119 zadań, podzielonych na trzy główne kategorie:

 • 73 zadania własne miasta Bydgoszczy oraz jednostek i spółek miejskich z zapewnionym źródłem finansowania.
 • 34 zadania własne, których realizacja uzależniona jest od dostępności środków zewnętrznych oraz możliwości finansowania z budżetu miasta i budżetów spółek komunalnych.
 • 12 zadań realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Program zawiera również informacje dotyczące aspektów finansowych realizacji planowanych działań wraz z ich harmonogramem i koncepcję monitoringu wprowadzania w życie.

Trwają konsultacje

Konsultacje to najlepszy moment na zapoznanie się z dokumentem i zgłoszenie uwag. Swoją opinią można podzielić się na stronie www.bydgoszcz.pl/program do 28 czerwca.

Warto wiedzieć:

"Program Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku" do pobrania TUTAJ.