logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Klucz do lepszego życia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do realizacji projektu „Klucz do lepszego życia”. Celem jest aktywizacja na rynku pracy kobiet 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany od 1 września 2021r. do 31 marca 2023r. Obejmie 30 kobiet.


„Klucz do lepszego życia” ma na celu zaktywizowanie 30 kobiet w wieku 50+ z Bydgoszczy (szczególnie z obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji i ul. Saperów), nieaktywnych na rynku pracy, korzystających z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach i deficytach społecznych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, by w niedalekiej przyszłości mogły, bogatsze o nową wiedzę i umiejętności, odnaleźć się na rynku pracy.
 
W oparciu o instrumenty aktywnej integracji, nieaktywne zawodowo bydgoszczanki, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnych formach wsparcia, m.in. aktywizacji społecznej, obejmującej warsztaty motywacyjno – integracyjne i trening umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne; aktywizacji zawodowej, w ramach której przewidziano indywidualną diagnozę potencjału zawodowego (IPD), warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty w zakresie kreacji własnego wizerunku, kurs podstawowej obsługi komputera, internetu i urządzeń mobilnych, liczne szkolenia i staże zawodowe. Ponadto w ramach projektu przewidziany jest Program Aktywności Lokalnej (PAL) z warsztatami manualnymi z elementami integracji, spotkania edukacyjne i ewaluacyjne.
 
Uczestniczki będą otrzymywały stypendia szkoleniowe lub stażowe, w okresie trwania kursów/szkoleń/staży. Wysokość stypendium szkoleniowego uzależniona będzie od liczby godzin, stypendium stażowe wypłacane będzie po zakończonym miesiącu stażu (w wysokości oscylującej w granicach 1400 zł).
 
Dla każdej uczestniczki projektu zaplanowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, uwzględniająca zdiagnozowane potrzeby i predyspozycje. W okresie realizacji bydgoszczanki będą objęte ubezpieczeniem NNW.
 
Jak się zgłosić?
Trzeba pobrać ze strony internetowej Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (dostępny w formie załącznika), wypełnić go drukowanymi literami i przekazać za pośrednictwem pracowników socjalnych z terenowych ośrodków pomocy społecznej, dostarczyć do skrzynki podawczej w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (ul. Ogrodowa 9) lub wysłać pocztą tradycyjną, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Klucz do lepszego życia” (pokój 47C).
Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, koordynator projektu skontaktuje się z wybranymi osobami informując o dalszych krokach.
REKRUTACJA TRWA OD 01.09.2021r. DO 31.10.2021r.
 
* Projekt został złożony w konkursie Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT).