logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Energia i ciepło z paneli słonecznych dzięki unijnemu dofinansowaniu
Blisko pół miliona złotych otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w mieście.


Co jest celem projektu?
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie poziomu niskiej emisji, która przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (ograniczeniu ulegnie emisja szkodliwych gazów do atmosfery (przede wszystkim dwutlenku węgla i pyłów). Dodatkowy problem, oprócz aspektów środowiskowych, który zostanie zniwelowany dzięki realizacji projektu to obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzących ze źródeł konwencjonalnych. W Bydgoszczy, największym mieście województwa kujawsko-pomorskiego, występuje kilka rodzajów emisji: emisja punktowa – pochodząca z działalności przemysłowej, emisja powierzchniowa – z sektora bytowego, liniowa, którą generuje transport prywatny i publiczny.

Na co wpłynie projekt montażu mikroinstalacji?
Niniejszy projekt wpływa zarówno na bezpośrednie ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, a co za tym idzie również na ograniczenie emisji jak i nosi walory edukacyjne oraz promocyjne, mające wpływać na kształtowanie postaw proekologicznych. Planowane instalacje zostaną wykonane na budynkach użyteczności publiczne)należących do miasta.

Gdzie zostaną zamontowane mikroinstalacje?
Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 10,45 kWp oraz fototermiczna o mocy 8,78 kW zostanie zamontowana na budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej.

W pozostałych budynkach planuje się jedynie mikroinstalacje fotowoltaiczne:
•    Szkoła Podstawowa Nr 65 – budynek szkoły
•    Szkoła Podstawowa Nr 65 – basen
•    Zespół Szkół Medycznych – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Medycznych – basen
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – basen
•    Zespół Szkół Nr 7 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Nr 10 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Nr 25 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Samochodowych – budynek szkoły
•    Szkoła Podstawowa Nr 10 – budynek szkoły

Dodatkowo istotną rolę przy wyborze obiektów miała dodatnia wartość edukacyjna – zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży. Planowany projekt wpisuje się w strategie dotyczące ochrony środowiska, ograniczania emisji CO2 oraz promocji odnawialnych źródeł energii tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym. Planowane zadanie znajduje się także w planie działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy.

Kiedy będą montowane instalacje?
Instalacje będą wdrażane w tym roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Niska emisja
Na terenie miasta wielokrotnie dochodzi do przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu w tym przede wszystkim benzo(a)pirenu, pyłów PM10 i PM2,5. W tej sytuacji istotnym jest podejmowanie działań mających na celu zarówno bezpośrednie ograniczanie emisji szkodliwych substancji do powietrza jak i działania edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie wpływu złej jakości powietrza na zdrowie oraz korzyści z inwestowania w termomodernizację oraz promocję odnawialnych źródeł energii.

Czujniki Airly
Niedawno, w ramach projektu międzynarodowego CitiEnGov, miasto zamontowało pięć czujników pyłów zawieszonych na terenie Bydgoszczy. Dzięki temu jest możliwość sprawdzenia zarówno stanu powietrza, jak i stopnia stężenia pyłów zawieszonych, a także temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia barometrycznego. Można także sprawdzić, jaki był stan powietrza dla danej lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin online: TUTAJ

Ważne liczby
Wartość projektu: 1 067 986,26 zł
Dofinansowanie (45%): 474 314, 85 zł
Wkład własny: 593 671,41 zł

Warto wiedzieć:
•    Od 2006 r. udzielane jest z budżetu Miasta dofinansowanie na wymianę pieców/kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się mieszkańcy Bydgoszczy. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miasta wysokość wsparcia wynosi 100% poniesionych kosztów na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. W latach 2006-2017 łącznie wydatkowano z budżetu miasta 4 035 885 zł., zlikwidowano 2111 szt. urządzeń grzewczych na opał stały oraz zamontowano 1410 szt. nowych ekologicznych urządzeń grzewczych.
•    Ponadto, miasto Bydgoszcz przystąpiło do realizacji programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” o akronimie „KAWKA”, którego celem jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Wnioski przewidziane w ramach wycofanego przez NFOŚiGW programu KAWKA III są dofinansowywane przez miasto. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie na realizację zadań na łączną kwotę 1 017 000 zł na dwa lata 2017- 696 000 zł i 2018 – 321 000 zł. W wyniku  całkowitej realizacji zadania planuje się iż zostanie zlikwidowanych 761 urządzeń grzewczych w 339 lokalach o powierzchni 22.027 m2.
•    Wprowadzono zakaz dotyczący montażu instalacji grzewczych na paliwo stałe na obszarze rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXVII/734/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy).
•    Prowadzone są kontrole przez straż miejską lub upoważnionych pracowników gminy, gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach domowych.
•    Uwzględnia się, w nowopowstających lub zmienianych planach zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zachowania terenów zielonych oraz określonych wymogów ochrony powietrza (zachowanie obszarów korytarzy przewietrzania miasta, czy stosowanie ekologicznych systemów grzewczych). Wprowadza zapisy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło
z zaleceniem instalowania niskoemisyjnych systemów grzewczych bądź odnawialnych źródeł energii dla nowych budynków lub tam gdzie jest to technicznie możliwe podłączanie do sieci cieplnej lub gazowej.
•    Prowadzone są cykliczne kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia związane z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów)
w paleniskach domowych o niskiej sprawności jak również promujące transport publiczny.
•    W Bydgoszczy działają dwie automatyczne stacje pomiarowe należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: na Placu Poznańskim oraz przy ul. Warszawskiej. Z prowadzonych badań wynika, że pomimo nadal notowanych przekroczeń obowiązujących norm, zauważalna jest poprawa stanu jakości powietrza, co widać na poniższym wykresie.