logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Chrońmy pszczoły – projekt BeePathNet. Miód miejski wolny od toksyn
Bydgoszcz bierze udział w międzynarodowym projekcie BeePathNet, którego celem jest ochrona pszczół oraz popularyzacja pszczelarstwa. Badania wykonane w ramach projektu wykazały, że miód produkowany w mieście jest bezpieczny i nie zawiera toksyn.


Celem projektu o akronimie BeePathNet pod nazwą „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe) jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

Z uwagi na rozpoczęcie drugiej fazy projektu BeePathNet, chcieliśmy mieć pewność, że zachęcanie pszczelarzy do podejmowania działalności pszczelarskiej w mieście jest faktycznie bezpieczne tak dla owadów jaki i ludzi konsumujących miejski miód. Dlatego Miasto zleciło badania próbek miodu z trzech pasiek znajdujących się na terenie Bydgoszczy.

Wybrano pasieki wystawione w różnym stopniu na presję miasta. Brano także pod uwagę wystawę pożytków na zanieczyszczenia. Przebadano miód z pasiek na terenie: Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz z terenu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (sąsiedztwo skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. Jeździeckiej).

Badania dotyczyły obecności w miejskim miodzie zanieczyszczeń związanych ze środowiskiem miejskim, tj. węglowodorów aromatycznych (chemicznych związków węgla) i ołowiu. W próbkach miodów nie wykryto ołowiu oraz węglowodorów aromatycznych. Potwierdza to informacje, które przekazali nam Partnerzy w trakcie spotkania roboczego we Włoszech, że pszczoły nie przenoszą tych zanieczyszczeń do miodu. 

Zrezygnowano z badań dotyczących obecności w miodzie środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie z dwóch powodów. Badania w tym zakresie już zostały wykonane w odniesieniu do pasieki na Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz w Bydgoszczy przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W obu wypadkach nie wykryto ww. związków. Z uwagi na brak w mieście wielkoobszarowych upraw występujących na wsiach uznano, że środki ochrony roślin siłą rzeczy stanowią mniejsze zagrożenie od zanieczyszczeń miejskich. Założono także, że analogiczne wyniki (otrzymane dla ww. pasiek) odnosiły się będą do terenu Bydgoszczy. Po drugie założono, że w przestrzeni miejskiej zasadniczym zagrożeniem mogą być zanieczyszczenia typowo „miejskie” związane ze spalaniem związków węgla i ropy oraz obecnością ołowiu. 

Więcej informacji na stronie www.czystabydgoszcz.pl