logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz Miastem Muzyki!
Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ogłosiło dziś listę miast, których aplikacje wejścia do Sieci zostały ocenione pozytywnie. Nasz wniosek zyskał uznanie i tym samym Bydgoszcz, jako jedyne polskie miasto w tegorocznym naborze, uzyskało tytuł Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki.


- Przyjęcie Bydgoszczy do sieci Miast Kreatywnych UNESCO to wyraz uznania dla wszystkiego, co działo i dzieje się w Bydgoszczy w dziedzinie muzyki. Muzyka i działające w mieście instytucje kultury od lat tworzą markę Bydgoszczy jako miasta tętniącego kulturą. Dołączenie do rodziny miast UNESCO na pewno wzmocni pozycję Bydgoszczy, nasz potencjał międzynarodowy i kulturalny. Będziemy współpracować z innymi Miastami w Sieci, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Chcę bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie naszej aplikacji a szczególnie Marzenie Matowskiej dyrektorce Miejskiego Centrum Kultury, która zaprosiła do prac nad aplikacją ludzi ze środowiska muzycznego i tchnęła w niego dobrego ducha – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
55 miast, które w tym roku dołączyło do Sieci zostało docenionych przede wszystkim za „silne zaangażowanie na rzecz wykorzystania kultury i kreatywności w ramach swoich strategii rozwoju oraz za wykazywanie innowacyjnych praktyk w zakresie planowania urbanistycznego skoncentrowanego na człowieku” (komunikat ze strony UNESCO).
Bydgoska aplikacja do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest naturalną konsekwencją ewolucji podejścia do kultury, która w naszym mieście trwa od Bydgoskiego Kongresu Kultury i następujących po nim wydarzeń: podpisania Paktu dla Kultury, stworzenia Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury i wynikającej z niej strategii miejskiej.

Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO została Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, a koordynację procesu tworzenia aplikacji powierzono Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy, które włączyło w prace nad projektem szeroko rozumiane środowisko muzyczne. W tym procesie partycypacyjnym udział wzięły m. in. inne bydgoskie instytucje kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści, szkoły, uczelnie wyższe oraz przedstawiciele Miasta. Prace nad koncepcją aplikacji odbywały się podczas spotkań warsztatowych, a zakończyły prezentacją gotowych projektów na spotkaniu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

W bydgoskiej aplikacji znalazło się sześć projektów, w tym trzy projekty oddolne (lokalne) i trzy międzynarodowe. Wśród nich są projekty zarówno artystyczne, jak i edukacyjne oraz badawcze – ich szczegółowe opisy znajdują się na stronie www.bydgoszczmusic.pl
Co ważne, obecność Bydgoszczy w Sieci UNESCO to szansa nie tylko na rozwijanie i realizację projektów, ale przede wszystkim szansa na zawiązanie współpracy z innymi Miastami Muzyki UNESCO i tym samym wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymiana dobrych praktyk, a także perspektywa rozwoju innych dziedzin kultury.

O Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., by wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.
Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym również w gospodarce, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych.
Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.
Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 350 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej.
Do Sieci należy sześć polskich miast. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice (muzyka), a w 2017 Łódź (film), w 2019 Wrocław (literatura), a w 2021 Gdynia (filmu). W 2023 roku do Sieci dołączyła Bydgoszcz w dziedzinie muzyki.