logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców
W związku z epidemią koronawirusa, prezydent Rafał Bruski przedstawił dziś (20 marca) bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy.


- Pomoc dla przedsiębiorców powinna być prowadzona przede wszystkim ze szczebla rządowego, który ma pieniądze i narzędzia. Oczywiście, jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, że na samorządzie spoczywają także obowiązki w tym zakresie. Wprowadzamy pakiet ulg, zwolnień i przesunięć terminów, aby w tym trudnym czasie wesprzeć prowadzących własny biznes. Podkreślam, że jest to pomoc, dla tych którzy potrzebują jej do do przetrwania w czasie epidemii - tłumaczy prezydent Rafał Bruski

Pomoc Prezydenta Miasta Bydgoszczy skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu, w następstwie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

Pakiet pomocy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu:

  • podatku od nieruchomości
  • najmu lokalu użytkowego (w zasobach komunalnych) oraz dzierżawy terenu
  • dzierżawy gruntu gminy

w formie:

  • odroczenia terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy
  • rozłożenia na raty należności, z terminem płatności ostatniej raty 10 stycznia 2021 r.

W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Formularze do pobrania

1. Ulga w spłacie należności podatkowych:

2. Ulga w spłacie należności cywilnoprawnej (najem, dzierżawa)