logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu - złóż wniosek
Do 23 lutego (piątek) można składać wnioski o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.


W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informujemy, że do dnia 23 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 70% - nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez dotującego. Dofinansowanie może zostać przyznane na zadania realizowane:
•    na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
•    na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego takich jak: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych), inne obiekty użyteczności publicznej, w tym ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 23 lutego 2018 r. w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 206.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju przy ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.

Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚIGW opublikowane zostały na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-333-azbest_2018.html

Pliki do pobrania:
1.    Wniosek
2.    Oświadczenie dla użytkowników działek w ROD
3.    Informacja o wyrobach zawierających azbest
4.    Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu
5.    Załącznik pomoc de minimis