logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W dniu 24 stycznia br. międzynarodowy projekt Forget Heritage został zaprezentowany podczas spotkania networkingowego (Rozmowy biznesowe) - „Wyzwania rewitalizacji” w odrestaurowanej Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.W dyskusji dot. wyzwań związanych z rewitalizacją obiektów historycznych w oparciu o renowację Fabryki Lloyda, która w przeszłości przez wiele lat była wykorzystywana przez firmę stoczniową wziął udział p. Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków. Pan Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji i współpracą z lokalnymi władzami.Czy w biznesie warto i można włączać się w działania rewitalizujące przestrzeń publiczną? Co wnosi taka aktywność do firm? Czy poprawia ich wizerunek? Czy warto przywracać do życia biznesowego i społecznego obszary zdegradowane? Renowacja i co dalej? W jaki sposób będzie wykorzystany budynek? Pytania te, na które odpowiedzi poszukiwano podczas przeprowadzonej dyskusji ściśle wpisują się w tematykę i zakres projektu Forget Heritage.Spotkanie było częścią procesu konsultacji publicznych, które są prowadzone w celu poznania opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat możliwości przyszłego użytkowania budynku.

Uczestnicy spotkania, to głównie przedstawiciele z sektora biznesu i władz lokalnych (Urząd Miasta Bydgoszczy - Miejski Konserwator Zbytków, Wydział Zintegrowanego Rozwoju, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego) oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Organizator spotkania przedstawił realizatorów projektu Forget Heritage  oraz w skrócie zaprezentował podstawowe informacje o projekcie. Przy stoisku informacyjnym Miasta Bydgoszczy dostępne były materiały dotyczące projektu, m.in. ulotki, materiały konferencyjne,  wstępne wersje Podręcznika zarządzania i Wytycznych dotyczących zaangażowania obywateli w ochronę zabytków oraz bydgoski dokument: „Plan zaangażowania obywateli w poprawę zarządzania obiektami o wartości historycznej”. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, którzy chętnie wyrazili zgodę na przesyłanie newslettera dotyczącego projektu.


Źródło: www.pracodawcy.info.pl

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Źródło: https://www.facebook.com/FabrykaLloyda/

Dzień Informacji LokalnejW dniu 13.10.2017 r. podczas konferencji pn. „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki przy ul. Naruszewicza 11 , Miasto Bydgoszcz zorganizuje Dzień Informacji Lokalnej dotyczący międzynarodowego projektu pn. „Forget Heritage - innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”.


Od godziny 9:00 do 12:30
w specjalnym punkcie informacyjnym dotyczącym projektu, będą przedstawiane  główne założenia, cele oraz działania prowadzone w ramach projektu FORGET HERITAGE.

Forget Heritage“Forgetting to remember, remembering to Forget.” (Rodney Harrison)„Zapominamy, aby pamiętać, pamiętamy, aby zapomnieć.”W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Często jednak opuszczone, zaniedbane, ich historyczna wartość zapomniana, zmieniają się w miejsca, których mieszkańcy unikają. Mając to na uwadze 10 instytucji europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” („New ideas need old buildings.”) – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim partnerstwa.

 

Akronim projektu: Forget Heritage

Tytuł projektu: Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2019

Nazwa programu: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

Cel szczegółowy 3.2: Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

Wyzwaniem dla partnerów będzie określenie rekomendacji dla innych miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych zabytków, tworzyć efektywne grupy wsparcia łączące reprezentantów miasta, biznesu, lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego, angażować i wspierać sektor kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju biznesowym.

 

Konferencja „Obywatele, decydenci polityczni oraz sektor przemysłów kreatywnych i kulturowych – współpraca w zakresie prawodawstwa, polityk oraz narzędzi ICT” 12.09.2017 r.:

Zaproszenie na konferencję  Program  Formularz rejestracyjny

 

 

Conference “Link among citizens, policy makers and CCIs, with reference to innovative legislation, policies and ICT tools” 12.09.2017:

Invitation for the conference  Agenda  Registration form

 

 

 

Dotychczasowe rezultaty projektu:

Najlepsze praktyki dotyczące modeli zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego i Najlepsze praktyki dotyczące edukacji w zakresie szkolenia zarządców dziedzictwa

Plan zaangażowania obywateli w poprawę zarządzania obiektami o wartości historycznej

Raport z badania potrzeb szkoleniowych

Projekt w liczbach:

 

Konsorcjum projektowe tworzy 10 partnerów projektu:

 1. Miasto Genua (Włochy) -  Lider projektu
 2. Instytut Badań Ekonomicznych (Słowenia)
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Ljubliana (Słowenia)
 4. Miasto Norymberga (Niemcy)
 5. Miasto Bydgoszcz
 6. Stowarzyszenie Centrum Kompetencyjne Innowacji Kulturalnej (Węgry)
 7. Miasto Rijeka (Chorwacja)
 8. Miasto Usti nad Labem (Czechy)
 9. Region Lombardia (Włochy)
 10. Miasto Warszawa (Polska)

Ponadto w Bydgoszczy zakłada się współpracę lokalną z MCK, BARR, uczelniami, sektorem prywatnym.

 
Budżet  projektu:

 • Całkowity budżet projektu: 2 470 570,45 EUR
 • W tym środki z EFRR: 2 048 805,40 EUR
 • Budżet Miasta Bydgoszczy: 261 825,00 EUR
 • Dofinansowanie z EFRR: 222 551,25 EUR
 • Wkład Miasta Bydgoszczy: 39 273, 75 EUR

Planowane rezultaty merytoryczne:

  • przeprowadzenie analizy najlepszych praktyk i przygotowanie podręcznika zarządzania tzw. case studies - jak zarządzać obiektami użyteczności publicznej, które zostały przekwalifikowane w swoich funkcjach (obiekty nieużywane),
  • zlokalizowanie tych obiektów na mapie poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. georeferencing),
  • przygotowanie narzędzi, które pomogą zaangażować obywateli w działania na rzecz rewitalizacji obiektów o wartości historycznej,
  • przygotowanie planu działania na rzecz zintegrowanego zarządzania przestrzeniami kulturowymi, twórczymi , który przyczyni się także do rewitalizacji obszarów miejskich - model partnerstwa publiczno prywatnego,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania tymi obiektami - zorganizowanie cyklu seminariów i warsztatów z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi na tematy dotyczące pozyskiwania funduszy na kulturę, tworzenia biznesplanów na poziomie lokalnym, itp.,
  • przeprowadzenie projektu pilotażowego w Bydgoszczy, który obejmie wybranie obiektu znajdującego się w obszarze zdegradowanym oraz podjęcie w nim działań na rzecz przywrócenia go do użytkowania poprzez udostępnienie go na działalność sektora kulturalnego i kreatywnego. Miasto Bydgoszcz w ramach realizacji inwestycji pilotażowej przetestuje umocowanie przemysłów kreatywnych w lokalu usytuowanym w Śródmieściu/Centrum - pustostanie w dobrym stanie technicznym stanowiącym dziedzictwo kulturowe na poziomie krajowym.

   

  Dodatkowe informacje

  Nowe idee, stare budynki LINK

  Konferencja "Stare budynki potrzebują nowych historii - Jak z sukcesem zarządzać dziedzictwem kulturowym?" (Lublana/Słowenia, marzec 2017) LINK

   

    

   Kontakt z prowadzącymi projekt:

   Bożena Katarzyna Napierała: Tel. (52) 58 58 373; e-mail: k.napierala@um.bydgoszcz.pl

    

   Więcej Informacji

   Forget Heritage: http://forgetheritage.eu

   Strona programu Europa Środkowa:  https://europasrodkowa.gov.pl/

   Strona programu Interreg Central Europe:  http://www.interreg-central.eu