logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad najmłodszymi dziećmi zostały uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157).

Żłobek i klub dziecięcy

Żłobek organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia w wymiarze do 10 godz. dziennie, natomiast klub dziecięcy w wieku od ukończenia 1 roku życia, w wymiarze do 5 godz. dziennie.
Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez  prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój  psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) gminy,
2) osoby fizyczne,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub  klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Żłobki prowadzone przez Miasto Bydgoszcz:

Zespół Żłobków Miejskich
85-047 Bydgoszcz
ul. Bolesława Chrobrego 14
tel.: 52 32 24 840
e-mail: zzmbyd@wp.pl
www.zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 1 „Słoneczko"
85-129 Bydgoszcz
pl. Poznański 9
tel.: 52 37 31 564, kom.: 662 236 452 
e-mail: zlobek1@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 5 „Chatka Puchatka"
85-074 Bydgoszcz
ul. Asnyka 7
tel.: 52 32 23 702, kom.: 662 236 446
e-mail: zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 12 „Balbinka”
85-827 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Westerplatte 4a
tel.: 52 36 12 614, kom.: 662 236 451
e-mail: zlobek12@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 13 „Maciuś"
85-317 Bydgoszcz
ul. Kasprzaka 5
tel.: 52 37 31 364, kom.: 662 236 448
e-mail: zlobek13@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 17 „Muszelka”
85-722 Bydgoszcz
ul. Morska 2
tel.: 52 34 22 626, kom.: 662 236 445
e-mail: zlobek17@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka”
85-154 Bydgoszcz
ul. Brzozowa 28
tel.: 52 37 13 884, kom.: 662 236 447
e-mail: zlobek18@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Miejski nr 20 „Żaczek"
85-791 Bydgoszcz
ul. Gierczak 8
tel.: 52 34 30 680, kom.: 662 236 449
e-mail: zlobek20@zlobkibydgoskie.lo.pl

Żłobek Integracyjny
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1c
tel.: 52 34 82 878, kom.: 662 236 454
e-mail: zlobekintegracyjny@zlobkibydgoskie.lo.pl

Dzienny opiekun

Zgodnie z ustawą, dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Dziennym opiekunem sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tyg. życia.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów, który jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy