logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoska Rada Seniorów działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej
seniorów mieszkających na terenie Miasta Bydgoszczy.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych.

Do zadań Rady należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

Bydgoska Rada Seniora została powołana do życia Uchwałą XII/163/15 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2015 roku, jako organ doradczy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawach dotyczących osób starszych.

Obecna kadencja Rady powołana została Uchwałą VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów