logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska Rada Seniorów działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej
seniorów mieszkających na terenie Miasta Bydgoszczy.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych.

Do zadań Rady należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

Członkowie Rady Seniorów pełnią dyżury konsultacyjne w każdy drugi wtorek miesiąca,
w godzinach 11.00-13.00, w sali 203 Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (II piętro, dostępna winda).
Prosimy o zgłaszanie propozycji nowości i zmian ułatwiających życie Seniorów w naszym mieście.

Obecna kadencja Rady powołana została Uchwałą VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów