logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszeń:


Ogłoszenie:

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości, iż Stowarzyszenie pod nazwą:Stowarzyszenie Forum Fordońskie w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowane w KRS pod numerem 89349, zostało rozwiązane postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 10759/16/947

 Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia. W związku z powyższym wzywam wierzycieli Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Forum Fordońskie w Bydgoszczy do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia, Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Jan Kwiatoń

Zgłoszenia należy kierować na adres: ul. Tuchołkowej 13 85-794  Bydgoszcz