logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

 3. mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-10

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Service Desk Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, 8888@um.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 58 888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ratusz ul. Jezuicka 1

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście główne od str. Starego Rynku z podjazdami, bez utrudnień. Wejście boczne od ul. Niedźwiedzia umożliwia dostęp do części parterowej, gdzie mieści się Kancelaria Ogólna, Punkt Obsługi Mieszkańca. Brak dostępu do wyższych kondygnacji w części „A” budynku. Wejście od str. ul. Jezuickiej – niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W głównej części Ratusza jest winda z dojazdem bez utrudnień. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Jedno miejsce przed Ratuszem, tylko na czas pobytu w budynku. Wjazd udostępnia ochrona.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

  On-line w Punkcie Obsługi Mieszkańca  pok. 10A.

 7. Inne informacje

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Jezuicka 2 (Windykacja, Miejski Konserwator Zabytków)

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 4A – przejazd do Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień. Ochrona – informacja.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Jezuicka 6-14

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia przez 1-2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 14A Biuro Meldunkowe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez niski 1stopień.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Okienka dostępne. Punkt KDR i Bydgoskiej Karty 3+ kolejne 2 stopnie.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 16 Podatki

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 18 Gońcy

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 24

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 4 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „A”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych na 2 kondygnacje.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się 2 windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechać do bud. „B” i „C”. Przyciski z opisem Braile i informacją głosową.W części niskiej – dostęp do Małej Sali Obsługi w WUK wymaga pokonania kilkunastu stopni – niedostępna dla osób na wózkach. Obsługa realizowana w Dużej Sali.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  W Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych jest on-line.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „B”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „C”. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „C”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd bezpośrednio na parter lub z zewnątrz bezpośrednio windą.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „B”. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku „B” w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na 1 i 2 piętrze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „D”

Budynek nie jest przeznaczony do Obsługi mieszkańców, są to głównie pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Czasowo wykorzystywane pomieszczenia mają dostęp bezpośredni z parkingu zamkniętego.

ul. Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku Jezuicka 4A. Ochrona – informacja. Wejście od strony ul. Przyrzecze niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Wojska Polskiego 1 – Centrum Handlowe „Zielone Arkady” – Punkt Obsługi Mieszkańców

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  W pomieszczeniu POM, nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

  Ogólnodostępne parkingi Centrum Handlowego.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na piętrach.

ul. Gierczak 6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Osiedla – przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje niedostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

ul. Sielanka 8A

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  - Wejście do biur wymaga pokonania kilkunastu schodów. Nie są to wydziały obsługujące mieszkańców.
  - Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Platforma pionowa przy wejściu do USC. Przy furtce wjazdowej i podjeździe znajdują się domofony umożliwiające wezwanie pomocy przy wjeździe. Platforma może być obsługiwana przez osobę na wózku.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Miejsce dedykowane. Parking przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja niedostosowana dla niepełnosprawnych na wózku. Obecnie problemem może okazać się wąski przejazd przez drzwi do ubikacji. Planowana modernizacja (obecnie wykonany projekt i środki przekazane do WIM).

ul. Wojska Polskiego 65 – Świadczenia Rodzinne i BOK

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni na parter.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Pochylnia – wjazd na parter poczekalni.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  miejsca na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Tłumacz on-line na parterze, w pobliżu poczekalni – pok.44.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze i 2 piętrze w Wydziale Świadczeń Rodzinnych.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Bydgoszczy udostępnia następujące aplikacje mobilne: