logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W ramach naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji wpłynęło łącznie 85 wniosków.Planowany termin oceny wniosków przez Zespół Weryfikujący: listopad 2017 r.

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Lista złożonych projektów

10 mln zł na rewitalizację dzielnic - zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacjizgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji.

ZAŁĄCZNIK

 

Z uwagi na możliwość ubiegania się wspólnot mieszkaniowych o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, informujemy, że - zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - tylko wspólnoty mieszkaniowe posiadające nr NIP i REGON mogą być uprawnionymi wnioskodawcami.

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

ZAŚWIADCZENIAW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, poniżej zamieszczamy link do wniosku o wydanie zaświadczenia:

LINK

Informujemy, że wnioski można składać w Wydziale Administracji Budowlanej - ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokój 210. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracji Budowlanej: tel. 52-32-88-362; 52-32-88-376; 52-32-88-405; 52-32-88-406; 52-32-88-716; 52-32-88-720; 52-32-89-434; 52-32-89-429. ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 205, 206, 207, 208, 222, 226.