logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyniki naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy (GPR) ogłoszonego Zarządzeniem nr 534/2017 Prezydenta Miasta BydgoszczyZgłoszonych zostało 45 propozycji projektów społecznych. Jeden odrzucono z powodów formalnych (niewypełniona karta). Pozostałe oceniono pozytywnie i wszystkie będą wpisane do GPR.Zgłoszone zostały 44 propozycje projektów inwestycyjnych (dofinansowanie 50,5 mln zł). Jeden odrzucono z powodów formalnych (lokalizacja poza obszarem rewitalizacji), 17 skierowano do wyjaśnień i uzupełnień, które dotyczyły sytuacji własnościowej, kwestii formalno-prawnych, doprecyzowania informacji dot. zakresu projektów, kwalifikowalności wydatków, a także połączenia projektów jednego wnioskodawcy (Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa).

Ze względu na dostępną w naborze kwotę dofinansowania dla inwestycji (10 mln zł) i dużą liczbę wartościowych, ciekawych, potrzebnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Zespół Weryfikujący podjął decyzję o wprowadzeniu limitu  wsparcia – do 60 % kosztów kwalifikowanych do dofinansowania UE dla projektów o szerokiej użyteczności społecznej i do 40 % dla projektów dotyczących budynków mieszkalnych, w obydwóch przypadkach maksymalnie 800 tys. zł dla projektu. Dzięki temu możliwa będzie realizacja większości zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co stworzy wymierny efekt rewitalizacji.

  1. Do kategorii „Użyteczność publiczna” (dofinansowanie do 60 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 800 tys. zł) zaliczono typy projektów a. i c. z regulaminu naboru, tj.:

    • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – inwestycje ogólnodostępne, z przeznaczeniem na cele społeczne
    • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej

  2. Do kategorii „Mieszkalnictwo” (proponowane dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 800 tys. zł) zaliczono typ projektu b. z regulaminu naboru, tj.:

    • modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obejmujący kompleksową termomodernizację (zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 25 %) oraz elementy zewnętrzne budynku


Regionalny Program Operacyjny WK-P zakłada możliwość wsparcia projektów rewitalizacyjnych z budżetu państwa - jeśli faktycznie środki te będą przewidziane w danym konkursie, podwyższą dofinansowanie dla poszczególnych projektów.
O przyporządkowaniu do danej kategorii decydował przeważający zakres rzeczowy projektu. W kategorii „Mieszkalnictwo” znalazły się projekty spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a ich zakres dotyczy głównie remontu części wspólnych budynków mieszkalnych. Mimo realizacji prac termomodernizacyjnych, przeznaczenia pomieszczeń na działania aktywizacji społecznej oraz zagospodarowania przyległych terenów, beneficjentami tych projektów będą głównie mieszkańcy danych budynków. W przypadku zaś projektów zaliczonych do grupy „Użyteczność publiczna” oddziaływanie, publiczna dostępność, społeczne cele działalności instytucji i możliwości realizacji oczekiwanych w procesie rewitalizacji projektów społecznych są znacznie szersze. Stąd dla tej kategorii proponuje się dofinansowanie na poziomie 60 %. Preferencyjne potraktowanie tych przedsięwzięć jest też odzwierciedleniem podziału środków w ramach Poddziałania 6.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego pochodzą fundusze na inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich: zakłada się tu przeznaczenie 25 % na interwencje w infrastrukturę mieszkalnictwa, a blisko 60 % na pozostałą infrastrukturę społeczną przyczyniającą się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekty rewitalizacyjne muszą oddziaływać na zidentyfikowane problemy społeczne  oraz gospodarcze lub środowiskowe. Powinny objąć swym oddziaływaniem jak najszerszą grupę użytkowników infrastruktury wspartej dofinansowaniem UE (zwłaszcza osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym).

W zależności od przyznanej punktacji, o której decydował głównie stopień oddziaływania projektu na rozwiązanie lub ograniczenie problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji, wykonalność, a dodatkowo premiowane było partnerstwo – projekty inwestycyjne uplasowały się na listach podstawowych i rezerwowych dla obydwóch kategorii. Listy rezerwowe również będą zamieszczone w GPR, a projekty z nich będą przenoszone do listy podstawowej w miarę uwalniania się środków w danej kategorii (np. wskutek aktualizacji kosztów, rezygnacji wnioskodawcy z aplikowania o dofinansowanie). W związku z tym, że może to nastąpić w późniejszym terminie i w wyniku różnych, nieprzewidzianych na tym etapie zmian listy podstawowej, obecna kolejność projektów na liście rezerwowej nie jest wiążąca - lista ta będzie podlegała całościowej aktualizacji i weryfikacji przed decyzją o przeniesieniu projektów na listę podstawową.

Wnioskodawcy z listy podstawowej projektów inwestycyjnych są proszeni o potwierdzenie przyjęcia warunków wsparcia, poprzez podpisanie dołączonej deklaracji i dostarczenie jej do Wydziału Funduszy Europejskich UMB, ul. Grudziądzka, Bud. B pok. 10 lub przesłanie wersji zeskanowanej na adres: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl do 12 stycznia 2018 r.

Deklaracja LINK

Wnioskodawcy z list rezerwowych projektów inwestycyjnych są proszeni o mailowe potwierdzenie zgody na umieszczenie ich projektu na liście rezerwowej w GPR, na adres: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl  do 12 stycznia 2018 r.

Wnioskodawcy projektów społecznych proszeni są o mailowe potwierdzenie zgody na umieszczenie ich projektu w GPR, na adres rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl do 12 stycznia 2018 r.   

Niniejsza informacja zostanie również przesłana indywidualnie do każdego Wnioskodawcy, który również będzie mógł uzyskać informacje nt. przyznanej punktacji.

Link do 2 dokumentów PDF:

1 

 

 

W ramach naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji wpłynęło łącznie 89 wniosków.Planowany termin oceny wniosków przez Zespół Weryfikujący: listopad 2017 r.

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Lista złożonych projektów

10 mln zł na rewitalizację dzielnic - zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacjizgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji.

ZAŁĄCZNIK

Z uwagi na możliwość ubiegania się wspólnot mieszkaniowych o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, informujemy, że - zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - tylko wspólnoty mieszkaniowe posiadające nr NIP i REGON mogą być uprawnionymi wnioskodawcami.

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

ZAŚWIADCZENIAW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, poniżej zamieszczamy link do wniosku o wydanie zaświadczenia:

LINK

Informujemy, że wnioski można składać w Wydziale Administracji Budowlanej - ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokój 210. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracji Budowlanej: tel. 52-32-88-362; 52-32-88-376; 52-32-88-405; 52-32-88-406; 52-32-88-716; 52-32-88-720; 52-32-89-434; 52-32-89-429. ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 205, 206, 207, 208, 222, 226.