logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W międzynarodowym gronie o możliwościach historycznych budynków
W Bydgoszczy 12 września odbyła się konferencja „Forget Heritage – innowacyjne prawodawstwo, strategie i narzędzia ICT”. Projekt Forget Heritage ma służyć przywracaniu do użytkowania, szczególnie na cele kulturowe i przedsięwzięcia kreatywne, budynków o wartości historycznej.


Projekt Forget Heritage jest współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Głównym celem projektu jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

Wyzwaniem dla partnerów będzie określenie rekomendacji dla innych miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych zabytków, tworzyć efektywne grupy wsparcia łączące reprezentantów miasta, biznesu, lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego, angażować i wspierać sektor kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju biznesowym.

W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Często jednak opuszczone, zaniedbane, ich historyczna wartość zapomniana, zmieniają się w miejsca, których mieszkańcy unikają. Mając to na uwadze 10 instytucji europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” („New ideas need old buildings”) – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim partnerstwa.

W konferencji wzięli udział partnerzy projektu z Polski – z Bydgoszczy i Warszawy, a ponadto z: Włoch, Chorwacji, Czech, Niemiec, Słowenii, Węgier oraz przedstawiciele polskich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, uczelni, przedsiębiorstw oraz organizacji związanych z sektorem kreatywnym i kulturowym.

Podczas konferencji przedstawiono pierwsze dokumenty i narzędzia wypracowane w ramach projektu. Uczestnicy odbyli wizytę studyjną do miejsc stanowiących historię Bydgoszczy, które już są wykorzystane lub są przeznaczone na cele kulturalne i kreatywne: do Exploseum, Bydgoskiego Centrum Sztuki i kina Pomorzanin.

O projekcie więcej TUTAJ.