logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kultura energią i marką miasta
Budowanie tożsamości lokalnej, aktywizacja mieszkańców w obrębie kultury, a także bogata oferta kulturalna i wspieranie rozwoju inicjatyw kulturalnych – to jedne z ważniejszych postulatów nowej Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy, którą podczas sesji przyjęli radni.


Nowa Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 przyjęta przez radnych podczas sesji 26 kwietnia, zastąpiła obowiązującą od 2005 roku Politykę Kulturalną Bydgoszczy.

Duży wpływ na ostateczny kształt dokumentu miał ruch społeczny oparty na przedstawicielach licznych środowisk i działaczy kultury, m. in. artystów, animatorów, dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz dziennikarzy. Strategia Rozwoju Miasta Bydgoszczy powstała podczas warsztatów planowania strategicznego, w których udział wzięło ponad 70 uczestników rekrutujących się z lokalnych liderów środowisk kultury tworzących dwie grupy robocze: Zespół Strategiczny oraz Zespół Ekspercki.

Najważniejsze cele Strategii zamknięte zostały w postaci hasła „Kultura energią i marką Bydgoszczy”, a jej realizację podzielono na cztery cele strategiczne wyznaczające obszary działania:
- Wyraziste oblicze kulturowe Bydgoszczy budujące poczucie tożsamości mieszkańców.
- Aktywne i powszechne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w kulturze.
- Miasto kreatywne kulturowo.
- Mechanizmy zarządcze samorządu miasta wspierające rozwój kultury.

Przyjęto także pięć priorytetów, które wpisują się w najważniejsze cele polityki kulturalnej: uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość i współpraca.  Będą one stanowić punkt odniesienia dla wszystkich działań.

Prace nad Strategią nie zakończyły się z chwilą przyjęcia jej przez Radę Miasta Bydgoszczy.
Jej wdrażanie będzie na bieżąco monitorowane, a wyniki ewaluacji zostaną podane do wiadomości publicznej.

Warto wiedzieć:
Strategia powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenia płynące z organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturotwórczych, istotnych dla organizacji środowiska kultury w mieście, jak i powstałych dotychczas dokumentów. Podczas prac nad Strategią wykorzystano m.in. doświadczenia uzyskane podczas aplikowania do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz z powstałej na ich podstawie w 2013 roku  Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury Masterplan dla Bydgoszczy.

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 TUTAJ