logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i jak należy wykazać te uprawnienia?

• Osobie, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając dokument stwierdzający tożsamość.)

• Osobie, której w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
(Należy przedłożyć decyzję o przyznaniu świadczenia i złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia.)

• Posiadaczowi ważnej Karty Dużej Rodziny.
(Przedkłada się ważną kartę.)

• Kobiecie, która jest w ciąży.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając dokument potwierdzający ciążę.)

• Kombatantom.

• Weteranom.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając zaświadczenie lub ważną legitymację.)

• Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
(Osoba składa oświadczenie.)

Na czym polega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej?

Ustawa określa, że jest to pomoc prawna na etapie przedsądowym, obejmująca:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych),
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakich spraw nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

• Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
• Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Druki oświadczeń są dostępne w punktach. Pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń (na miejscu).

Urząd Miasta Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.