logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wybudujemy salę dla wychowanków Ośrodka przy ul. Granicznej
Pod obrady środowej sesji Rady Miasta trafi poprawka do tegorocznego budżetu przeznaczająca kwotę 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali rehabilitacyjno-sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.


Funkcjonująca obecnie przy Ośrodku sala gimnastyczna o wymiarach 12,5m x 5,5 m i wysokości 3,4 m jest zbyt mała do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie zarówno zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych: zespołowych gier sportowych, gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju przyborów i przyrządów sportowych, gimnastyki, hokeja halowego, unihokeja, zajęć z lekkiej atletyki, bocce, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wchodzących w program olimpiad specjalnych. Ponadto, w sali brakuje zaplecza sanitarnego, szatni, pryszniców, magazynu sprzętu sportowego itp.

Nowoczesna sala służyć będzie społeczności szkolnej jako baza dla wszelkich zajęć sportowych, ale także umożliwi organizowanie imprez czy uroczystości.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 24 lat z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchową i autyzmem). Ponadto, przy Ośrodku działa Klub Olimpiad Specjalnych „Tacy sami”, który obecnie skupia ok. 100 zawodników uczących się w szkole jak i absolwentów. Klub umożliwia im udział w systematycznych treningach, a w konsekwencji mogą uczestniczyć w rywalizacji podczas zawodów na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Jeśli uchwała przeznaczająca 150 tys. zł na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sali zyska aprobatę radnych, to jeszcze w tym roku zlecone zostaną prace nad projektem.

Warto wiedzieć:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy powstał w 1972 roku jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Marii Grzegorzewskiej. Pięć lat później przekształcony został w Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej. Aktualnie Ośrodek obejmuje całodobową opieką i kształci uczniów w Szkole Podstawowej nr 51, Gimnazjum nr 41 oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy. W placówce kształci się łącznie ponad 200 uczniów.