logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Współpracujemy z NGOS-ami
Jest nowy program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Dokument został przyjęty przez radnych na ostatniej sesji Rady Miasta


Roczny program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Projekt Programu współpracy został opracowany przez specjalnie powołany do tego Zespół . W jego skład wchodzi 9 przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy, 3 przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, 3 przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy i 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Głównym celem Programu jest umacnianie partnerskiej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działań, które przyczyniają się do rozwoju Miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

Inne ważne cele to: 

  • wspieranie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich;
  • promocja wolontariatu oraz postaw obywatelskich;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;
  • podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych;
  • zwiększenie świadomości w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy
  • wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej;

Program został przyjęty przez radnych na ostatniej sesji Rady Miasta Bydgoszczy 27 listopada br. 

Warto wiedzieć: 

8 października 2018 oficjalne otworzyliśmy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Dzięki temu, organizacje społeczne i grupy nieformalne mogą działać na rzecz mieszkańców bezkosztowo – w lokalu specjalnie do tego przeznaczonym. To uzupełnienie działań na rzecz wspierania III sektora w mieście. Różnorodność inicjatyw, które są podejmowane w BCOPiW jest niezliczona: od spotkań i zebrań NGO-sów, pracy indywidualnej w salach komputerowych, po duże konferencje, wystawy, wernisaże, najróżniejsze spotkania i warsztaty dla całych rodzin, seniorów, czy choćby zajęcia grup tanecznych. Dzięki takim miejscom korzyść jest obopólna – pobudzana jest aktywność organizacji, a jednocześnie zwiększona zostaje różnorodna oferta dla mieszkańców miasta.