logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Niezbędnik wyborcy przed II turą
Za niespełna 2 tygodnie, 12 lipca odbędzie się II tura wyborów na Prezydenta RP. Jeśli planujemy tego dnia być poza miejscem zamieszkania, pamiętajmy o wzięciu zaświadczenia o prawie do głosowania. Mamy czas do 10 lipca br.


Spis wyborców
Osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed I turą, z automatu będą dopisane w II turze. Nie ma potrzeby ponownego składania wniosku. Osoby, którechcą się dopisać do spisu przed II turą, mają czas do 7 lipca br. Można to zrobić osobiście, w Referacie Ewidencji ludności na ul. Przyrzecze 7-13 pok.101 (w godzinach pracy Urzędu Miasta) lub przez profil zaufany ePUAP.
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Jeśli planujemy urlop lub z innych powodów 12 lipca będziemy poza miejscem zamieszkania, pamiętajmy o wzięciu zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem możemy głosować w dowolnym miejscu na terenie Polski. Termin na pobranie zaświadczenia upływa 10 lipca br.
Osoby, które złożyły wniosek przed I turą, otrzymały dwa zaświadczenia – termin 12 lipca dotyczy osób, które będą potrzebowały zaświadczenia tylko na II turę wyborów.
Jeśli planujemy zagraniczny urlop, warto sprawdzić czy w kraju, do którego się wybieramy będziemy mogli zagłosować bezpośrednio. Jeśli nie, możemy przed wyjazdem skorzystać z głosowania korespondencyjnego w kraju – szczegóły tutaj.

Głosowanie korespondencyjne
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)
Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem (28 czerwca br.), może zgłosić  zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.  
Wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego w kraju może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy
przy ulicy Przyrzecze 7- 13 pok. 101                            
poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek w godz. od 8:00 do 18:00
piątek od 8:00 do 14:00

Warto wiedzieć:
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.