logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpłatna pomoc prawna dla bydgoszczan
Mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z darmowych porad prawnych. W mieście działa 14 punktów, w których radcy prawni i adwokaci posłużą radą m. in. w sprawach mieszkaniowych, zabezpieczenia majątkowego, pomogą także napisać pisma sądowe. Pierwszeństwo mają kobiety w ciąży.


Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy lub organizację pozarządową. Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 4 godziny codziennie od poniedziałku do piątku.

Punkty zlokalizowane są w pięciu miejscach na terenie Bydgoszczy: przy ul. 11 Listopada, Gajowej, Boya-Żeleńskiego, Słonecznej oraz Fieldorfa – „Nila”. Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta wraz z godzinami ich funkcjonowania znajdują się TUTAJ. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 

z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo -administracyjnym lub,

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać z darmowych porad:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.  Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejnością.

Numer telefonu, pod którym należy zgłosić chęć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: (52)585- 88-22  czynny w środy od 11.30 do 15.30, w czwartki  od   8.30 do 15.30, w piątki od  8.30 do 13.00.