Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zaświadczeń (WPL-II.0143.1.5.2015) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty należnej kwoty tytułem opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowe, w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:
1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł;
2. Pozostałe zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy właściwy w danej sprawie – 17 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


Jednostka odpowiedzialna

Osoby fizyczne i prawne – zaświadczenie dotyczące figurowania w ewidencji podatników, podatku rolnego i gospodarstw rolnych – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6 14, I piętro, pokój nr 107 (tel. 52 58-58-252),

Osoby fizyczne i prawne – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Księgowości Podatkowej,
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 109 (tel. 52 58-58-246).


Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Dodatkowe informacje

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości podatkowych oraz inne zaświadczenia przewidziane przepisami prawa, m. in. o figurowaniu w ewidencji podatników, dotyczące wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, niezbędne do uzasadnienia wniosku w sprawach ubezpieczenia społecznego, zaświadczeń socjalnych oraz opieki społecznej.

Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00