TERMIN REKRUTACJI

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 17.05.2019!

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU

 

TUTAJ

 

 

REKRUTACJA ONLINEPROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZYĆ ZESKANOWANE DOKUMENTY:

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY/UCZELNI

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”
DANE PERSONALNE
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
KRYTERIA OBLIGATORYJNE

DOKUMENTY DO POBRANIA

Niżej wymieniony komplet dokumentów rekrutacyjnych  można składać w wersji:

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 * Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania kopii dokumentów (liczy się data wpływu do Biura Projektu). Zgłoszenie przesłane wyłącznie w formie kopii pozostaje bez rozpatrzenia.

  •  Papierowej (oryginały podpisanych dokumentów) w zamkniętej kopercie na adres:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5,                               

85-005 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

* W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5

85-005 Bydgoszcz

tel. 52 58 59 445

email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

REGULAMIN PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni

Kwestionariusz samooceny I

Deklaracja uczestnictwa w projekcie