logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 

Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Termin konsultacji: od 12 września do  2 października 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy.

Forma konsultacji:

·         wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 2 października 2017 r. do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 ( budynek Kwadratu, II piętro) lub w wersji elektronicznej na adres ngo@um.bydgoszcz.pl.

·         udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 września 2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, sala nr 5.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 (budynek Kwadratu, II piętro), tel. (52) 58 59 273, (52) 58 58 853, ngo@um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.