logo miasta - trzy kolorowe spichrze

RegulaminRegulamin Konkursu


§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na stronie https://www.bydgoszcz.pl/dumnizbydgoszczy jest Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Pytania konkursowe ogłaszane będą w trzy kolejne piątki, począwszy od 11 maja o godz. 20.00 (11, 18, 25 maja). Każdorazowo zamieszczanych będzie pięć pytań konkursowych. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie https://www.bydgoszcz.pl/dumnizbydgoszczy 

§2
Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto prześle odpowiedź.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3
Przebieg konkursu
1. Każdorazowo zamieszczanych jest pięć pytań dotyczących Bydgoszczy oraz 100 lat Niepodległości.
2. Odpowiedzi należy przesłać na adres mail’owy: konkurs@um.bydgoszcz.pl  
3. W każdym tygodniu nagrodzonych zostanie 20 pierwszych osób, które udzielą wszystkich poprawnych odpowiedzi z danego tygodnia - pięć pytań.
4. Harmonogram konkursu:
a) Zamieszczenie pytań:
 11 maja, godz. 20.00
 18 maja, godz. 20.00
 25 maja, godz. 20.00
b) Opublikowanie wyników konkursu:
 15 maja, godz. 12.00
 22 maja, godz. 12.00
 29 maja, godz. 12.00
5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą maila, wysyłając wiadomość na adres, z którego wysyłane były odpowiedzi.

§4
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są płyty CD bydgoskich twórców Marcina Pawłowskiego – Pawbeats’a oraz Jarosława Jaroszewskiego – BISZ’a
2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
5. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub zostaną wysłane pocztą.

§5
Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 5 czerwca. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.