logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o środowisko – łatwiejsza segregacja odpadów
W Bydgoszczy powstaną trzy miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto otrzymało na ten cel dodatkowe 1, 4 mln zł.


Dodatkowe pieniądze na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dofinansowanie zostało zwiększone o 1 mln 395 856 zł.  Projekt będzie realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki unijnemu wsparciu miasto wybuduje trzy miejskie PSZOK-i: przy ul. Inwalidów, ul. Ołowianej-Kobaltowej i przy ul. Jasinieckiej. Projektowanie i roboty budowlane zaplanowane są na  2017-2018.

Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne, m. in. meble, sprzęty elektroniczny i AGD, baterie, odpady poremontowe, odpady zielone z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest.

W nowych PSZOK-ach planowane jest także utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Będą się tam znajdować przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które po przeprowadzeniu prac naprawczych mogą zostać ponownie wykorzystane. Przedmioty te będą nieodpłatnie przekazywane mieszkańcom, co będzie miało pozytywny wpływ na osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych.

W ramach projektowanych Punktów planuje się odbiór odpadów zielonych, które mogą następnie zostać poddane fermentacji i kompostowaniu. Tym samym projekt przewiduje zastosowanie technologii, które przyczynią się do osiągnięcia celów wynikających z dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami.

Utworzenie punktów wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Dodatkowo w PSZOK-u przy ul. Inwalidów planuje się wybudowanie salki edukacyjnej z aneksem kuchennym oraz sanitariatem. Pomieszczenie wyposażone będzie w sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia konferencji i lekcji edukacyjnych, przewidziane są także gabloty i tablice informacyjne związane z tematyką ekologiczną.

Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu w godzinach 8-20.

Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2018 roku.

Warto wiedzieć:

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Bydgoszczy  i dostarczane przez mieszkańców Bydgoszczy.

Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady w PSZOK przyjmowane są codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Do PSZOK  są przyjmowane odpady dostarczone pojazdem lub pojazdem z przyczepką o łącznej, dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- odpady zielone,                                                                           
- szkło,                                                                                                
- tworzywa sztuczne                                                                   
– plastik twardy i styropian  opakowaniowy,                                                                
- chemikalia,                              
- przeterminowane leki,                                                               
- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- baterie i akumulatory                                                                                                                                                                   
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,                                         
- opony pochodzące z pojazdów o d.m.c. do 3,5 tony.