PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   rekrutacja
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2014-03-13, ostatnia aktualizacja: 2014-05-15 08:41:22

Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2014/2015


 


NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, na pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują kryteria określone w art. 20c ust. 2:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

            Powyższe kryteria mają jednakową wartość -  w przypadku Miasta Bydgoszczy 100 punktów.

 

Natomiast na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

Kryteria

Liczba punktów

Dziecko 5 lub 6-letnie realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego.

50

Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub studiujących w trybie stacjonarnym (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko).

30

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru/szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

10

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) mieszkają w Bydgoszczy                       i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym                     w Bydgoszczy.

5

Dziecko, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu pierwszego wyboru

2

 Terminy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015:

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Rejestracja dzieci kontynuujących

18.03.2014

25.03.2014

Publikacja oferty

2.04.2014

31.08.2014

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

2.04.2014

16.04.2014

Publikacja wyników i potwierdzanie woli

8.05.2014

15.05.2014

Rekrutacja uzupełniająca

2.07.2014

31.08.2014

 

 

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kryteria i terminy naboru do szkół podstawowych określone są w statutach tych szkół. Informacje o rekrutacji można znaleźć na ich stronach internetowych.

 

NABÓR DO GIMNAZJÓW

Kryteria naboru do gimnazjów określone są w statutach tych szkół. Informacje o rekrutacji można znaleźć na ich stronach internetowych.

W przypadku rekrutacji do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach ogólnodostępnych dodatkowo bierze się pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, a w przypadku gimnazjów sportowych, gimnazjów mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w gimnazjach ogólnodostępnych wynik próby sprawności fizycznej.

Terminy naboru do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz określone zostały w Zarządzeniu Nr 21/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświatyw sprawie postępowania rekrutacyjnego.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów ogólnodostępnych

 

28.04.2014

3.06.2014

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach ogólnodostępnych, gimnazjów sportowych, mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w gimnazjach ogólnodostępnych

 

 

 

1.04.2014

 

 

25.04.2014

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

 

30.04.2014

6.06.2014

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów

 

 

 

do 30.06.2014

 

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

 

1.07.2014

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

 

2.07.2014

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów, którym nie wyznaczono obwodu

 

do 3.07.2014

 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów obwodowych

 

do 4.07.2014

 

 

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające kryteria „przejściowe” określone w ustawiez dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2014 r. poz. 7) 

 

Terminy:

 

• postępowania rekrutacyjnego;

• składania dokumentów;

• postępowania uzupełniającego oraz sposób przeliczania na punkty

 

określone zostały wZarządzeniu Nr 21/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego:

 

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych

26.05.2014

23.06.2014

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, ponadgimnazjalnych szkół sportowych, mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych oraz do szkół ponadgimnazjalnych lub oddziałów szkół ponadgimnazjalnych do których kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych

1.04.2014

25.04.2014

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

 

30.04.2014

 

6.06.2014

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum                   i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

 

 

do 30.06.2014

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych

do 3.07.2014

Potwierdzenie woli podjęcia nauki szkole

do 8.07.2014 (do godz. 12)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół

8.07.2014 (do godz. 15)

 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

System elektroniczny wspomagający rekrutację na rok szkolny 2014/2015

   
System wspomagajacy rekrutację do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015
   
W roku 2015 po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu naboru.
Rejestracja ucznia przez rodzica rozpocznie się 16 marca br. na stronie: www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise