PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-04-02, ostatnia aktualizacja: 2010-03-02 14:05:55

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców


Nabycie przez cudzoziemca na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości, niezależnie od tego kto jest jej właścicielem, wymaga uprzednio uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z obowiązku uzyskania zezwolenia na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcówzwolnieni są obywatele i przedsiębiorcy państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem:
- nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – w chwili obecnej jednak przepis ten stracił na aktualności  gdyż 5-letni okres minął z dniem 1 maja 2009r.


Kwestie związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jed nolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm).
Cudzoziemcem w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy (art. 1 ust. 2) jest:
a) osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
b) osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
c) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt. a lub b, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
d) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt. a, b i c.
W przypadku spółki handlowej za spółkę kontrolowaną uważa się (art. 1 ust. 3) spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy, także jako zastawnicy, użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo w przypadku gdy cudzoziemiec:
-  jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu  innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
-   jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
-   dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Nabycie przez cudzoziemca na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezależnie od tego kto jest jej właścicielem, wymaga uprzednio uzyskania zezwolenia Ministra SprawWewnętrznych i Administracji .

Ponadto (art. 3e) zezwolenia MSWiA wymaga nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji:
-  w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, a także każda inna czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka stanie się spółką kontrolowaną,
-   w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, jeżeli ta spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise