logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia dla najlepszych uczniów – złóż wniosek!
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o stypendia w ramach programu dla młodzieży osiągającej szczególne wyniki w nauce. Termin składania wniosków upływa 7 października


O stypendia ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny  z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach: informatyka,  informatyka stosowana,  mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechaniczna inżynieria tworzyw (w trakcie dokonywana jest zmiana nazwy kierunku na „przetwórstwo tworzyw sztucznych”), wzornictwo, architektura i urbanistyka (w trakcie dokonywana jest zmiana nazwy kierunku na „architektura”), energetyka, transport, elektrotechnika.

Wnioski można składać do 7 października w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku  TUTAJ)
Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,
- zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy

Stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października..

Szczegółowe zasady udzielania stypendiów TUTAJ i TUTAJ.