logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz z dofinansowaniem na „Akademię przedszkolaka”
Ponad 200 nowych miejsc w bydgoskich przedszkolach, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i prace adaptacyjne w placówkach – miasto pozyskało 2 mln 330 tys. dofinansowania unijnego na projekt „Akademia przedszkolaka”.


Projekt obejmuje: przedszkole w Szkole Podstawowej nr 9, w SP nr 1 Specjalnej, Przedszkole nr 26, Przedszkole nr 61 Integracyjnym, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 31 oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Łącznie od września 2017 roku powstało 204 nowych miejsc – 183 w placówce przy SP nr 9 i w 21 w Przedszkolu nr 26.

Oprócz nowych miejsc w przedszkolach, zakres projektu obejmuje także prace adaptacyjne ( remont w Przedszkolu nr 26) i doposażenie placówek, podniesienie kompetencji zawodowych 86 nauczycieli, a także wsparcie rodziców oraz realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 266 dzieci.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 744 255,64 zł, w tym dofinansowanie: 2 332 591,79 zł. Projekt będzie realizowany do 28.02.2019 r.

O projekcie:
28 czerwca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014 – 2020,  Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Miasto Bydgoszcz złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka”.  7 grudnia 2017 r. otrzymało informację o pozytywnej ocenie projektu. Jednym z warunków umowy o dofinansowanie jest dostarczenie uchwały rady gminy o przystąpieniu/przyjęciu projektu do realizacji. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie zaprezentowany bydgoskim radnym na najbliższej sesji Rady Miasta w środę 24 stycznia.